Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-44

RK-18-2016-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-18-2016-44
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Hotelové školy Světlé a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 9. 3. 2016 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném majetku. Jedná se o svinovací lis na kulaté balíky SL-09 pořízený v roce 1988, inventární číslo 4-536-35, pořizovací cena 128 520,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč, sklízecí mlátičku (obilní kombajn) E 512 pořízenou v roce 1987, pořizovací cena 145 978,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč a frézku svislou FB 32 V pořízenou v roce 1991, pořizovací cena 142 993,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč.
Dne 9. 3. 2016 škola zveřejnila nabídku nepotřebného majetku prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím k dalšímu využití. Na nabídku žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina nereagovala. Za účelem možného prodeje nechala škola vypracovat znalecký posudek o ceně svinovacího lisu a sklízecí mlátičky. Škola navrhuje svinovací lis a sklízecí mlátičku vyřadit přednostně prodejem zájemci za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Výnos z případně realizovaného prodeje majetku škola odvede do rozpočtu Kraje Vysočina. Frézku svislou navrhuje škola vzhledem k její nefunkčnosti, nekompletnosti a neopravitelnosti ekologicky zlikvidovat.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením svinovacího lisu na kulaté balíky SL-09 pořízeného v roce 1988, inventární číslo 4-536-35, pořizovací cena 128 520,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč, sklízecí mlátičky E 512 pořízené v roce 1987, pořizovací cena 145 978,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč a frézky svislé FB 32 V pořízené v roce 1991, pořizovací cena 142 993,00 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-18-2016-44.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Hotelové školy Světlé a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí
Termín 30. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz