Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 18/2016, které se bude konat dne 24.05.2016 v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2016
2. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-02)
3. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-03)
4. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-04)
5. Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, pro účely provozování kantýny
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-05)
6. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-06)
7. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-07)
8. Návrh na schválení řádné účetní závěrky zdravotnických příspěvkových organizací za rok 2015
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na občerstvení pro dětské účastníky Dne IZS v Pelhřimově
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-09)
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání 5. jihlavské konference fetomaternální a perinatální medicíny
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-11)
12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-12)
13. Návrh na schválení projektového záměru - Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-13)
14. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
    ( S. Měrtlová, RK-18-2016-14)
15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru na Regionální den Vysočiny v rámci festivalu Bernard fest 2016
    ( J. Běhounek, RK-18-2016-15)
16. Informace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-18-2016-16)
17. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-18-2016-17)
18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dopracování Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina
    ( J. Strejček, RK-18-2016-18)
19. Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
    ( V. Švarcová, RK-18-2016-19)
20. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (účelová dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací Kraje Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-18-2016-20)
21. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-18-2016-21)
22. Uzavření dodatků č. 1 k Nájemním smlouvám pro stavbu II/388 Bobrová - Zvole
    ( P. Kolář, RK-18-2016-22)
23. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
    ( P. Kolář, RK-18-2016-23)
24. Vyplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v k. ú. a obci Hodov
    ( P. Kolář, RK-18-2016-24)
25. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-18-2016-25)
26. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-18-2016-26)
27. Majetkoprávní příprava stavby II/405 Jihlava most ev. č. 405-001
    ( P. Kolář, RK-18-2016-27)
28. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Lidmaň
    ( P. Kolář, RK-18-2016-28)
29. Veřejná zakázka na stavební práce II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
    ( H. Strnadová, RK-18-2016-29)
30. Veřejná zakázka na služby: II/406 Telč - hr. kraje, PD
    ( H. Strnadová, RK-18-2016-30)
31. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
    ( H. Strnadová, RK-18-2016-31)
32. Žádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
    ( H. Strnadová, RK-18-2016-32)
33. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
    ( L. Seidl, RK-18-2016-33)
34. Smlouva o spolupráci na základě Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
    ( L. Seidl, RK-18-2016-34)
35. Dotace pro Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích na rekonstrukci kabelových rozvodů NN zámku Jaroměřice nad Rokytnou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    ( L. Seidl, RK-18-2016-35)
36. Návrh účasti Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017
    ( L. Seidl, RK-18-2016-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
    ( L. Seidl, RK-18-2016-37)
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
    ( L. Seidl, RK-18-2016-38)
39. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce uměleckých děl pro výstavní účely Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
    ( L. Seidl, RK-18-2016-39)
40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
    ( K. Ubr, RK-18-2016-40)
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
    ( K. Ubr, RK-18-2016-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany
    ( K. Ubr, RK-18-2016-42)
43. Návrh na schválení řádné účetní závěrky Základní školy Humpolec, Husova 391 za rok 2015
    ( K. Ubr, RK-18-2016-43)
44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
    ( K. Ubr, RK-18-2016-44)
45. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
    ( K. Ubr, RK-18-2016-45)
46. Návrh na úpravu čerpání fondu investic Střední školy stavební Jihlava na rok 2016
    ( K. Ubr, RK-18-2016-46)
47. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů a poskytnutí věcných a finančních darů
    ( K. Ubr, RK-18-2016-47)
48. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz