Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-14

RK-18-2016-14.doc  RK-18-2016-14pr01.pdf  RK-18-2016-14pr02.doc  RK-18-2016-14pr03.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-18-2016-14
NázevNávrh na schválení projektového záměru Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice Třebíč ) v současné době plánuje a připravuje projektový záměr Konziliární tým paliativní péče . Cílem projektu je včasně diagnostikovat potřebu paliativní péče u konkrétního pacienta, komunikovat s pacientem a jeho rodinou o možnostech poskytování paliativní péče. Edukace zdravotnického personálu klinických pracovišť o způsobu zařazení a hodnocení křehkých, nevyléčitelně a chronicky nemocných do paliativní péče. Motivací projektu je poskytování komplexní péče orientované na zachování kvality života u pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu.
Také Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice Nové Město na Moravě ) nyní zpracovává projektový záměr Paliativní péče v Nemocnici Nové Město na Moravě . Cílem tohoto projektu je zlepšení dostupnosti a zkvalitnění služeb paliativní péče o umírající pacienty v Nemocnici Nové Město na Moravě. Získání zájemců o paliativní medicínu na jednotlivých odděleních napříč nemocnicí. Přes jejich edukaci posílit paliativní myšlení. Aktivace konziliárního paliativního týmu a nastavení plánu paliativní péče. Zvýšit všeobecnou informovanost o problematice a doladit napojení na ostatní subjekty v regionu podílející se na paliativní péči (mobilní hospicová péče a lůžkový hospic).
Projekty budou předloženy v rámci výzvy Nadačního fondu AVAST - Paliativní péče v nemocnicích a byly by financovány z grantového programu Spolu až do konce dle materiálu RK-18-2016-14, př. 1. Tento grantový program je zaměřený na péči o umírající v ČR a přístup společnosti k umírání jako takovému. Cílem tohoto programu v letošním roce je podpora rozvoje služeb paliativní péče v rámci nemocničního prostředí v ČR. Žadatelem o podporu tedy mohou být zdravotnická zařízení lůžkového typu (nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných).
Celkové předpokládané výdaje obou projektů (investiční, neinvestiční) jsou v maximální výši grantu, a to 2 mil. Kč. Uzávěrka pro příjem žádostí je 22. 5. 2016. S ohledem na termín podání žádosti a datum jednání rady kraje budou obě organizace postupovat v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 tzn., pokud Rada Kraje Vysočina nevysloví souhlas s projektovými záměry, budou projekty staženy.
Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě požádaly zřizovatele o schválení projektů. V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 radě kraje předložily projektovou fiši dle materiálů
RK-18-2016-14, př. 2 a RK-18-2016-14, př. 3.
Návrh řešení Rada kraje usnesením č. 0726/15/2016/RK vzala na vědomí Záměr komplexní paliativní péče v Kraji Vysočina, jehož hlavním cílem je vytvořit systém dostupné regionální sítě paliativní péče na celém území kraje, a to primárně založené na domácí formě péče, doplněné formou lůžkové péče. Na základě výše uvedeného a předložené žádosti Nemocnice Třebíč a Nemocnice Nové Město na Moravě odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit projektové záměry v souladu s projektovou fiší dle materiálů RK-18-2016-14, př. 2 a RK-18-2016-14, př. 3.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.
Odbor ekonomický: Realizace projektů z grantového programu Spolu až do konce nezakládá finanční požadavek na rozpočet kraje.
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženým projektovým záměrům.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-18-2016-14, př. 2;
* projektový záměr Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2016-14, př. 3.
Odpovědnost ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
Termín 24. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz