Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-43

RK-18-2016-43.doc  RK-18-2016-43pr01.pdf  RK-18-2016-43pr02.pdf  RK-18-2016-43pr03.pdf  RK-18-2016-43pr04.pdf  RK-18-2016-43pr05.xls
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-18-2016-43
NázevNávrh na schválení řádné účetní závěrky Základní školy Humpolec, Husova 391 za rok 2015
Zpracoval O. Králík, H. Hošková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška ) Základní školy Humpolec, Husova 391, která byla k 1. 1. 2016 sloučena dle usnesení zastupitelstva kraje č. 0541/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 se Základní školou Pelhřimov, Komenského 1326 (nástupnická organizace).
V souladu s § 4 vyhlášky a čl. 15 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 14/15, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací a stanoví se podmínky k jejich plnění, předložila za Základní školu Humpolec, Husova 391 nástupnická organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 ke schválení řádné účetní závěrky:
* rozvahu sestavenou k 31. 12. 2015 (RK-18-2016-43, př. 1);
* výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2015 (RK-18-2016-43, př. 2);
* přílohu sestavenou k 31. 12. 2015 (RK-18-2016-43, př. 3);
* inventarizační zprávu vyhotovenou v rámci periodické inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2015 (RK-18-2016-43, př. 4);
* návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 (RK-18-2016-43, př. 5).
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina po provedení řádné kontroly předložených dokladů navrhuje, aby Rada Kraje Vysočina schválila řádnou účetní závěrku Základní školy Humpolec dle materiálu RK-18-2016-43, př. 1, RK-18-2016-43, př. 2, RK-18-2016-43, př. 3, RK-18-2016-43, př. 4 a RK-18-2016-43, př. 5 za rok 2015.
Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení (§ 29 vyhlášky).
V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je radě kraje vyhrazeno schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* řádnou účetní závěrku Základní školy Humpolec, Husova 391 dle materiálů
RK-18-2016-43, př. 1, RK-18-2016-43, př. 2, RK-18-2016-43, př. 3 a RK-18-2016-43, př. 4;
* výsledek hospodaření včetně jeho rozdělení dle materiálu RK-18-2016-43, př. 5.
Odpovědnost OŠMS, ředitelka Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz