Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-12

RK-18-2016-12.doc  RK-18-2016-12pr01.pdf  RK-18-2016-12pr02.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-18-2016-12
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a převedení finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina (dále jen projekt ) do Fondu strategických rezerv. Projekt byl realizován v rámci 11. výzvy z Integrovaného operačního programu. Usnesením č. 0008/01/2011/ZK schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků ve výši max. 34,7 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Projekt byl ukončen dne 30. 11. 2015. Poslední pohyb související s projektem představoval příjem dotace na účet kraje dne 8. 4. 2016, a to ve výši 26 994 095,64 Kč. Dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 21. 12. 2015 dle materiálu RK-18-2016-12, př. 1. Celkové výdaje projektu činily 32 347 715,21 Kč a z toho způsobilé výdaje projektu činily 31 923 539,80 Kč. Z rozpočtu kraje byla hrazena povinná spoluúčast ve výši 15 % a také nezpůsobilé výdaje projektu. Přehled výdajů souvisejících s realizací projektu je uveden v materiálu RK-18-2016-12, př. 2.
Vzhledem k tomu, že projekt je již vyúčtován, je možné vypořádat konečný zůstatek zvláštního účtu.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 994 095,64 Kč na zvláštní účet projektu a současně převod konečného zůstatku ve výši 26 994 634,34 Kč (včetně úroků ve výši 538,70 Kč) ze zvláštního účtu projektu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 26 994 095,64 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26 994 095,64 Kč;
* převod konečného zůstatku ve výši 26 994 634,34 Kč ze zvláštního účtu projektu Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz