Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-07

RK-18-2016-07.doc  RK-18-2016-07pr01.xls
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-18-2016-07
NázevSouhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0340/08/2016/RK schválila rada kraje finanční a ostatní související plány na rok 2016 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nových investičních záměrů dle materiálu RK-18-2016-07, př. 1. Konkrétně to jsou:
* vyvolávací systém pro gastroenterologii v předpokládané pořizovací ceně 210 000 Kč, který je navržen jako nástroj pro zkvalitnění péče o klienty ve fázích registrace a volání do vyšetřovny;
* přístroj pro rehabilitaci dolních končetin (motodlaha) používaný po operacích a úrazových stavech v předpokládané pořizovací ceně 150 000 Kč. Stávající přístroj pro rehabilitaci dolních končetin na oddělení ARO z roku 2000 byl vyřazen z důvodu nerentabilní opravy a technického stavu. Přístroj má zásadní přínos pro pacienty na oddělení ARO, a to z hlediska zlepšení fyzické kondice u kriticky nemocných pacientů;
* certifikovaný monitor pro CT pracovní stanici v předpokládané pořizovací ceně 100 000 Kč sloužící k popisu vyšetření ze zobrazovacích modalit. Stávající monitor nesplňuje požadavky na diagnostické monitory, které musí být v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a směrnicí Rady 93/42/ES. Diagnostický monitor umožňuje pracovat také s DICOM zobrazením;
* světelný mikroskop pro patologii v předpokládané pořizovací ceně 400 000 Kč sloužící k histologickým vyšetřením vzorků. Stávající mikroskop je z roku 2000 a jeho obraz je nevyhovující. Jedná se o součást plánované obnovy vybavení patologické laboratoře;
* aktivní páteřní síťové prvky realizované v rámci projektu Standard ICT 2015. Jde o výměnu zastaralých aktivních prvků z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti počítačové sítě v nemocnici pro páteřní síť a k routování vnitřní sítě. Jedná se o rozšíření plánovaného využití dotace, kdy celková cena v rámci projektu nyní dosahuje výše 820 000 Kč.
Uvedené investice by byly financovány z položky v investičním plánu 2016 Rezerva, která je ve výši 1 678 070 Kč. Tato částka je kryta peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
V případě aktivních páteřních síťových prvků bude investice hrazena kombinací dotace od zřizovatele a peněžními prostředky vytvořenými z odpisů.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-18-2016-07, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-18-2016-07, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz