Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-17

RK-18-2016-17.doc  RK-18-2016-17pr01.pdf  RK-18-2016-17pr02.doc  RK-18-2016-17pr03.doc  RK-18-2016-17pr04.pdf  RK-18-2016-17pr05.pdf  RK-18-2016-17pr06.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-18-2016-17
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
ZpracovalO. Kameníková, J. Merunková
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 12. 2013 usnesením č. 0511/07/2013/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 č. 11/13 ve znění
Dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen Zásady ).
Na základě nabídky ministra zemědělství ke společnému Dotačnímu rámci pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 Kraj Vysočina přistoupil a využil společné notifikace.
Dotační rámec pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích na období 2014 - 2020 (dále jen Dotační rámec ) byl Ministerstvem zemědělství ČR s Evropskou komisí projednán jako podpora SA 36748 (2013/N).
V případě uvedených příspěvků se jedná o tzv. veřejné podpory ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. července 2014, čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpory podléhají notifikaci Evropské komise (jedná se o proces prověření, zda tyto příspěvky nejsou v rozporu s předpisy EU). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo Zásady v souladu s Dotačním rámcem. Z důvodu nových Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 - 2020 byly Zásady upraveny Dodatkem č. 1, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0625/07/2014/ZK s účinností dnem
1. 1. 2015, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 24. 3. 2015 usnesením č. 0166/02/2015/ZK s účinností dnem schválení a upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0649/07/2015/ZK s platností dnem schválení.
Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, (dále jen dotace ) je uveden v materiálu
RK-18-2016-17, př. 1 a v neveřejném materiálu RK-18-2016-17, př. 2. Seznam žadatelů, kterým nebudou poskytnuty finanční příspěvky podle Zásad, (dále jen dotace ), je uveden v neveřejném materiálu RK-18-2016-17, př. 3. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-18-2016-17, př. 1 ve výši 1 039 957 Kč (celkem 22 žádostí a u 2 žádostí byla částka krácena) a dle materiálu RK-18-2016-17, př. 2 ve výši 2 579 849 Kč (celkem 109 žádostí a u 6 žádostí byla částka krácena). Žádosti, které jsou kráceny nebo doporučeny k neposkytnutí dotace, neodpovídají Zásadám, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3.
Neveřejné přílohy - odůvodnění neveřejnosti je uvedeno v příloze č. 6.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny odborem životního prostředí a zemědělství, který navrhuje radě kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 2;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 3;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2016-17, př. 4;
a dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 1;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2016-17, př. 5.

Žadatelé, kterým dotace nebude poskytnuta, budou odborem životního prostředí a zemědělství vyrozuměni Oznámením o neposkytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: uvedené položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod
ID ZZ00905-16.0001 - ZZ00905-15.0134.

Ekonomický odbor: nemá připomínky. Aktuální stav rezervy v kapitole Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství určené na příspěvky na hospodaření v lesích činí 16 491 706 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 2;
* neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 3;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2016-17, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu RK-18-2016-17, př. 1;
* uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2016-17, př. 5.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2016- 12- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz