Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-11

RK-18-2016-11.doc  RK-18-2016-11pr01.pdf  RK-18-2016-11pr02.doc  RK-18-2016-11pr03.doc  RK-18-2016-11pr04.doc  RK-18-2016-11pr05.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-18-2016-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - příspěvek na pořádání vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina
Zpracoval V. Fialková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) se dle materiálu
RK-18-2016-11, př. 1 obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek ve výši 50 000 Kč na pořádání vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina, která je určena pro lékaře a nelékaře z oboru urologie. V letošním roce se jedná již o 16. ročník a setkání se uskuteční 10. 6. 2016 v Hotelu Zámek ve Valči. Program výše uvedené akce je pro lékařskou sekci uveden v materiálu RK-18-2016-11, př. 2 a nelékařskou sekci v materiálu
RK-18-2016-11, př. 3. Plánované celkové náklady jsou ve výši 318 920 Kč a plánované celkové výnosy činí 205 000 Kč při celkovém počtu účastníků přesahujícím 100 osob.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, zajišťuje kompletní organizaci této vzdělávací akce. Příspěvek ve výši 50 000 Kč by byl určen na pokrytí části nákladů nájemného sálů a techniky.
Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0578/07/2015/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví schválilo financování vybraných osvětových akcí a záštit nad odbornými konferencemi ve výši 150 000 Kč.
Pro informaci je v materiálu RK-18-2016-04, př. 4 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina ve výši 50 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.
Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.
Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01551-13 (RK-18-2016-11, př. 5).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním vzdělávací akce 16. urologické dny Kraje Vysočina;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 6. 2016.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz