Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-20

RK-18-2016-20.doc  RK-18-2016-20pr01.xls  RK-18-2016-20pr02.xls  RK-18-2016-20pr03.doc  RK-18-2016-20pr04.pdf  RK-18-2016-20pr05.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-18-2016-20
NázevNávrh na stanovení vyrovnávací platby (účelová dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací Kraje Vysočina
Zpracoval0 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (účelová dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. - změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací Kraje Vysočina pro:
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Po schválení žádosti řídícím orgánem bude projekt financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 185 900 000 Kč. Jedná se o projekt přímého přidělení a jeho záměr byl ze strany MPSV schválen k financování. Zastupitelstvo kraje schválilo předfinancování projektu ve výši 13 000 000 Kč, aby bylo možné zahájit financování sociálních služeb ještě před výplatou prvních prostředků z MPSV a ušetřit tím používání vnitrostátních zdrojů.
Na jednání rady kraje dne 15. 3. 2016 byla usnesením č. 0468/10/2016/RK schválena Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Termín pro podávání žádostí byl výzvou stanoven od 18. 4. 2016 - 22. 4. 2016 do 12:00 a následně usnesením rady kraje prodloužen do 27. 4. 2016, aby bylo možné odstranit nedostatky žádostí. Na jednání rady kraje dne 3. 5. 2016 bylo usnesením č. 0821/16/2016/RK schválen návrh na poskytnutí vyrovnávací platby na období od
1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pro ostatní poskytovatele sociálních služeb kromě příspěvkových organizací kraje ve výši 151 583 204 Kč. Návrh na poskytnutí dotace (přijaté do rozpočtu kraje - kapitoly Evropské projekty a poskytnuté příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz) na stejné období pro příspěvkové organizace kraje je součástí materiálu
RK-18-2016-20, př. 1.
Dle výzvy schválené radou kraje byla pro ambulantní a terénní služby stanovena jako vyrovnávací platba hodnota obvyklých nákladů (finanční podpory) na úvazek a měsíc, která se u každé služby násobí počtem pracovních úvazků
Pro roky 2017 a 2018 bylo umožněno zvýšení o 3 % na inflaci a růst platů. Pro uvedené výpočty byly radou kraje schváleny následující hodnoty:

Sociální služba Stanovená hodnota finanční podpory (FP) - obvyklé náklady Stanovená sazba úhrady od uživatelů (S, Su) Intervenční centra - na úvazek a měsíc 47 000 Kč není stanovena Sociálně terapeutické dílny - na úvazek a měsíc 38 000 Kč není stanovena
Požadavky poskytovatelů na dotaci nepřesahovaly takto vypočítané hodnoty a těmto požadavkům mohlo být plně vyhověno.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje vzala na vědomí výpočet vyrovnávací platby (účelové dotace) poskytnuté příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz ze zvláštního účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-18-2016-20, př. 1 a schválila zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz dle materiálu RK-18-2016-20, př. 2 v celkové výši 1 073 051 Kč na činnost příspěvkových organizací (jedná se o předfinancování projektu na 2 měsíce provozu, aby bylo možné zahájit financování sociálních služeb ještě před výplatou prvních prostředků z MPSV). Dále navrhujeme schválit Závazný pokyn zřizovatele k použití Příspěvku na provoz dle materiálu RK-18-2016-20, př. 3, který upravuje povinnosti spojené s použitím prostředků z MPSV a pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-18-2016-20, př. 4 na období realizace projektu.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor bere na vědomí návrh usnesení.
Odbor informatiky:
Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
výpočet vyrovnávací platby (účelové dotace) poskytnuté příspěvkovým organizacím formou příspěvku na provoz ze zvláštního účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. dle materiálu RK-18-2016-20, př. 1;
schvaluje
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 073 051 Kč dle materiálu RK-18-2016-20, př. 2;
* Závazný pokyn zřizovatele k použití Příspěvku na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. dle materiálu RK-18-2016-20, př. 3 a
* pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-18-2016-20, př. 4.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz