Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2012 - 27.11.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
05Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
06Náhrada výdělku
07Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
08Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
09Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava včetně poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
10Předání pozemků v k.ú. Hodice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
11Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
12Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15227 Lukov - průjezdní úsek
13Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
14Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav
15Darování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice
16Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov
17Předání pozemků v k.ú. Heroltice u Jihlavy, v k.ú. Hruškové Dvory, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a v k.ú. Pávov k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
18Darování pozemku v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
19Změna usnesení 0104/02/2010/ZK
20Vyjmutí pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
21Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
22Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
23Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
25Vysočina Tourism, příspěvková organizace - smlouva o výpůjčce nebytových prostor a smlouva darovací na kancelářské vybavení
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
27Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
28Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace v souvislosti s poskytnutím půjčky určené na předfinancování provozních nákladů sociální služby
29Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 7. 9. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30Změny ve školském rejstříku
31Zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku
32Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
33Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
34Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
35Žádost o spolufinancování projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV z Programu švýcarsko-české spolupráce
36Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
37Žádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
38Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
39Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu - uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz