Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012, které se bude konat dne 27.11.2012 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2012
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
5. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
6. Náhrada výdělku
7. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
9. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava včetně poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
10. Předání pozemků v k.ú. Hodice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15227 Lukov - průjezdní úsek
13. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav
15. Darování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice
16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov
17. Předání pozemků v k.ú. Heroltice u Jihlavy, v k.ú. Hruškové Dvory, v k.ú. Jihlava, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy a v k.ú. Pávov k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
18. Darování pozemku v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
19. Změna usnesení 0104/02/2010/ZK
20. Vyjmutí pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
21. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
22. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
23. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
24. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
25. Vysočina Tourism, příspěvková organizace - smlouva o výpůjčce nebytových prostor a smlouva darovací na kancelářské vybavení
26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
27. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
28. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace v souvislosti s poskytnutím půjčky určené na předfinancování provozních nákladů sociální služby
29. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 7. 9. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
30. Změny ve školském rejstříku
31. Zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku
32. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
33. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
34. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
35. Žádost o spolufinancování projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV z Programu švýcarsko-české spolupráce
36. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz