Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-23

ZK-07-2012-23.doc  ZK-07-2012-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-07-2012-23
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový, v souladu s usnesením 1419/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004, průběžně žádá Českou republiku zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad) o bezúplatný převod pozemků zastavěných tělesy silnic II. nebo III. třídy do vlastnictví Kraje Vysočina. V případě schválení dochází k uzavírání smluv o bezúplatném převodu nemovitostí. Nabyté pozemky je nezbytné předat k hospodaření KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizaci. Jedná se o 179 m2 pozemků.
Odbor majetkový dále vykoupil pozemky zastavěné tělesy silnic II. a III. třídy z vlastnictví fyzických a právnických osob do vlastnictví kraje. Jedná se o 15 635 m2 pozemků.
Všechny nabyté pozemky byly vloženy do katastru nemovitostí pro vlastníka Kraj Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje předmětné pozemky předat dodatkem Zřizovací listiny dle materiálu ZK-07-2012-23, př. 1 k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny.
StanoviskaUsnesením č. 1957/37/2012/RK ze dne 13. 11. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-23, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 887 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-23, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz