Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-29

ZK-07-2012-29.doc  ZK-07-2012-29pr01.xls  ZK-07-2012-29pr02.xls  ZK-07-2012-29pr03.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíZK-07-2012-29
NázevDotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 7. 9. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2012 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2012 ve výši 3 970 664 tis. Kč.
OŠMS stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina bylo z objemu přímých výdajů na vzdělávání rozepsáno celkem 1 282 990 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 633 652 tis. Kč.
Část prostředků přímých výdajů ve vzdělávání ve výši 54 022 tis. Kč zůstala v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 10. 4. 2012 s usnesením č.0692/15/2012/RK a v zastupitelstvu kraje dne 15. 5. 2012 s usnesením č. 0234/03/2012/ZK).
K 13. 6. 2012 provedl OŠMS v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část vytvořené rezervy. Po provedení této úpravy rozpočtu bylo rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 291 296 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 638 215 tis. Kč. Zbývající částka přímých výdajů na vzdělávání ve výši 41 153 tis. Kč byla ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje dne 3. 7. 2012 s usnesením č.1242/26/2012/RK a v zastupitelstvu kraje dne 18. 9. 2012 s usnesením č. 0453/05/2012/ZK).
1. K 31. srpnu 2012 provedlo MŠMT krajům úpravu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání, ve které byl krácen rozpočet v důsledku usnesení vlády č. 178/2012 ze dne 21. března 2012 o vázání prostředků státního rozpočtu. Celkem byl Kraji Vysočina snížen rozpočet o 84 603 tis. Kč, z toho prostředky na platy o 62 669 tis. Kč a odvody o 21 934 tis. Kč.
2. K 7. 9. 2012 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byl krácen rozpočet jednotlivým organizacím a dále byla zapojena část rezervy přímých výdajů na vzdělávání. Po provedení této úpravy je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 265 844 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 591 922 tis. Kč. V rezervě zbývá 28 295 tis. Kč. Tato rezerva bude rozepsána nejpozději v listopadu 2012 v souvislosti se změnami v rejstříku škol a výkonů v novém školním roce.
Informace o úpravě rozpočtu k 7. 9. 2012 je uvedena v příloze 3.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2012-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
ZK-07-2012-29, př. 2.
Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 25. 9. 2012 usnesením č. 1721/32/2012/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o částku 84 603 tis. Kč, o kterou byla snížena účelová dotace z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-32-2012-54;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 dle materiálu RK-32-2012-54, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-32-2012-54, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-32-2012-54, př. 2upr1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu
ZK-07-2012-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2012-29, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz