Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-25

ZK-07-2012-25.doc  ZK-07-2012-25pr01.pdf  ZK-07-2012-25pr02.pdf  ZK-07-2012-25pr03.doc  ZK-07-2012-25pr04.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-07-2012-25
NázevVysočina Tourism, příspěvková organizace - smlouva o výpůjčce nebytových prostor a smlouva darovací na kancelářské vybavení
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká ukončení platnosti Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřené mezi Krajem Vysočina a Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, a kroků, které je nezbytné učinit v souvislosti s tímto ukončením.
Kraj Vysočina uzavřel s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací (dále jen Vysočina Tourism, p. o. ) Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor (dále jen smlouva ), která je uvedena v materiálu ZK-07-2012-25, př. 1. Předmětem této smlouvy je výpůjčka nebytových prostor, tj. kancelářských prostor v budově na ulici Věžní 26 (budova je až do konce roku 2012 v pronájmu Kraje Vysočina), skladových prostor v budově na ulici Žižkova 16 (budova je ve vlastnictví Kraje Vysočina) a dále výpůjčka kancelářského vybavení v hodnotě 249 183,60 Kč, které bylo pořízeno v roce 2010 dle potřeb a požadavků příspěvkové organizace. Platnost této smlouvy končí ke dni 31. 12. 2012.
V dalším období by Vysočina Tourism, p. o. měla zájem i nadále využívat skladové prostory v budově na ulici Žižkova 16, což bylo předem projednáno se všemi zainteresovanými stranami a byla připravena nová smlouva o výpůjčce nebytových prostor dle materiálu
ZK-07-2012-25, př. 3. Kancelářské vybavení, které bylo předmětem smlouvy, navrhuje Oddělení hospodářské správy KrÚ Kraje Vysočina vyřadit z evidence majetku kraje a bezúplatně převést do vlastnictví Vysočina Tourism, p. o. na základě smlouvy darovací. Vzhledem k tomu, že se nejedná o majetek svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření, není zapotřebí darování kancelářského vybavení promítnout do změny ve zřizovací listině.
Kancelářské prostory v budově na ulici Věžní 26 bude Vysočina Tourism, p. o. využívat i nadále a to na základě nově uzavřené nájemní smlouvy na dobu určitou - 1 rok (viz materiál ZK-07-2012-25, př. 2). Dle Čl. 2 odst. 2) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, není vyžadován předchozí souhlas zřizovatele s uzavřením nájemní smlouvy na dobu kratší než jeden rok.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina uzavřít s Vysočina Tourism, p. o. Darovací smlouvu dle materiálu ZK-07-2012-25, př. 4, předmětem daru je kancelářské vybavení v hodnotě 249 183,60 Kč.
Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje rada kraje o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce.
Rozhodování o poskytování věcných a peněžitých darů nad 100 tis. Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce je v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
StanoviskaORR nemá připomínky k navrhovanému usnesení.
Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 6. 11. 2012 a usnesením č. 1910/36/2012/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Darovací smlouvu dle materiálu ZK-07-2012-25, př. 4.
Odpovědnost OKPPCR
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz