Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-39

ZK-07-2012-39.doc  ZK-07-2012-39pr01.xls  ZK-07-2012-39pr02.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-07-2012-39
NázevVýsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu - uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Zpracoval J. Bína
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuRegionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (pro Vysočinu a Jihomoravský kraj) vyhlásila v září 2011 čtyři výzvy zaměřené na podporu zařízení neziskové sociální péče. Bylo to jednak v oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek (pro města od 5 000 do
49 999 obyvatel) a dále v oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkovských sídel (pro obce od 500 do 4 999 obyvatel). Všechny výzvy byly zaměřené na rozvoj infrastruktury pro vybraných poskytování sociálních - vybudování objektů pro denní stacionáře, centra denních služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra, chráněná bydlení, azylových domů a investice ve stávajících domovech pro seniory. Toto zaměření vycházelo ze znalosti záměrů existujících v obou krajích a z omezeného objemu finančních prostředků pro výzvy. V každé oblasti byla vyhlášena jedna výzva přímo na podporu investičních akcí v sociálních službách a další výzva zaměřená na podporu přeměny brownfields na infrastrukturu pro sociální služby. V materiálu ZK-00-2012-39, př. 1 je uveden seznam podpořených projektů z Kraje Vysočina.
Podmínkou poskytnutí dotace z EU je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu mezi krajem a příjemci podpory, případně poskytovateli, kteří budou v nové infrastruktuře poskytovat služby. Důvodem je, že podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by dotace z EU byla bez této smlouvy veřejnou podporou se všemi důsledky. Předmětná smlouva znamená pro služby zvláštní statut, který je vyjímá z hospodářské soutěže a zabezpečuje jí vyrovnávací platbu z rozpočtu kraje. Postup pro výběr poskytovatelů, pokud jím není předkladatel projektu, i obsah smluv byly předmětem dalšího jednání úřadu regionální rady a úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Usnesením 0365/04/2012/ZK zastupitelstvo kraje schválilo uzavření smluv na tyto projekty:
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč;
- Oblastní charita Havlíčkův Brod, IČO: 15060233, projekt Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou;
- Kolpingovo dílo České republiky o. s., IČO: 43379729, projekt Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou;
- Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, IČO: 00 83 93 45, projekt Půdní vestavba- Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích;
- Město Brtnice, IČO: 00285668, projekt Centrum denních služeb.
Jednalo se o případy, kdy poskytovatel sociální služby bude totožný s příjemcem dotace.
Výběr a zdůvodnění výběru poskytovatele v červnu neměli zajištěné příjemci, kteří sami neprovozují službu v příslušných objektech. Nyní již mají všichni příjemci dotací výběr poskytovatele sociálních služeb provedený a projednaný s úřadem regionální rady. Při uzavření smlouvy o poskytování služby v obecném hospodářském zájmu by se kraj v podstatě ve smlouvě zavázal k postupu, který realizuje v současné době. Snaží se dosáhnout co nejvhodnější úrovně státních dotací pro poskytovatele zahrnuté v síti sociálních služeb a výpadky státních dotací nebo dopady jiných okolností vyrovnává v rámci prostředků svého rozpočtu. Bez tohoto kroku by k realizaci úspěšných projektů nemohlo vůbec dojít.
Návrh řešení Navrhujeme, aby rada kraje vzala na vědomí informaci o projektech podpořených v rámci výzev zaměřených na podporu zařízení neziskové sociální péče dle materiálu
ZK-07-2012-39, př. 1.
Vzhledem k tomu, že na uzavření Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu nejsou ještě všichni příjemci připraveni, navrhujeme, aby smlouva byla zatím uzavřena pouze s těmi příjemci, kteří budou současně poskytovateli sociálních služeb v příslušných objektech. Jedná se tyto poskytovatele:
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Pohodář - pohodový stacionář, příjemce dotace na projekt městys Luka nad Jihlavou
- Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418, projekt Novostavba domu pro chráněné bydlení, Hrotovice, p.č. 3/1 st. a 9/11, příjemce dotace na projekt město Hrotovice
- FOKUS Vysočina, IČO: 15060306, projekt Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
- Sociální služby města Havlíčkova Brodu, IČO: 70188467, projekt Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
- Centrum Zdislava IČO: 43378692, projekt Rekonstrukce a rozšíření objektu č.p. 350, Nové Město na Moravě - Centrum Zdislava, příjemce dotace na projekt město Nové Město na Moravě
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem, příjemce dotace na projekt město Bystřice nad Pernštejnem
StanoviskaUsnesení 2045/38/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o projektech podpořených z Regionálního operačního programu Jihovýchod v rámci výzev zaměřených na podporu zařízení neziskové sociální péče dle materiálu
RK-38-2012-48, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s poskytovateli sociálních služeb:
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Pohodář - pohodový stacionář, příjemce dotace na projekt městys Luka nad Jihlavou
- Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418, projekt Novostavba domu pro chráněné bydlení, Hrotovice, p.č. 3/1 st. a 9/11, příjemce dotace na projekt město Hrotovice
- FOKUS Vysočina, IČO: 15060306, projekt Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
- Sociální služby města Havlíčkova Brodu, IČO: 70188467, projekt Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
- Centrum Zdislava IČO: 43378692, projekt Rekonstrukce a rozšíření objektu č.p. 350, Nové Město na Moravě - Centrum Zdislava, příjemce dotace na projekt město Nové Město na Moravě
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem, příjemce dotace na projekt město Bystřice nad Pernštejnem
* schválit vzor Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle materiálu RK-38-2012-48, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s poskytovateli sociálních služeb:
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Pohodář - pohodový stacionář, příjemce dotace na projekt městys Luka nad Jihlavou;
- Denní centrum Barevný svět, o. p. s., IČO: 29277418, projekt Novostavba domu pro chráněné bydlení, Hrotovice, p. č. 3/1 st. a 9/11, příjemce dotace na projekt město Hrotovice;
- FOKUS Vysočina, IČO: 15060306, projekt Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod;
- Sociální služby města Havlíčkova Brodu, IČO: 70188467, projekt Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod;
- Centrum Zdislava IČO: 43378692, projekt Rekonstrukce a rozšíření objektu č. p. 350, Nové Město na Moravě - Centrum Zdislava, příjemce dotace na projekt město Nové Město na Moravě;
- Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem, příjemce dotace na projekt město Bystřice nad Pernštejnem;
schvaluje
vzor Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle materiálu
ZK-07-2012-39, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz