Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-14

ZK-07-2012-14.doc  ZK-07-2012-14pr01.doc  ZK-07-2012-14pr02.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-07-2012-14
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává převod pozemků na město Přibyslav.
Na odbor majetkový doručila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace geometrický plán č. 151-94/2011, který upřesnil průběh komunikace III/3513 a přilehlých pozemků v průjezdním úseku města Přibyslav - místní část Česká Jablonná.
Některé pozemky jsou zastavěny chodníky, které jsou ve vlastnictví obce a některé tvoří veřejné plochy podél silnice č. III/3513. Všechny tyto pozemky jsou pro Kraj Vysočinu nepotřebné.
Předmětem darování jsou tyto nemovitosti: pozemky par. č. 552/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 a par. č. 552/19 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 552/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 352 m2, vše v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav, dle geometrického plánu č. 151-94/2011. Tento plán není ještě v katastru nemovitostí zapsán.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Přibyslav darovací smlouvu a sjednotit tak vlastnictví jednotlivých pozemků, které tvoří veřejné plochy nebo jsou zastavěny chodníky. Návrh je v souladu s čl. II, odst. 2 Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá:
- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 552/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 a par. č. 552/19 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 552/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 15352 m2, vše v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav, dle geometrického plánu č. 151-94/2011;
- schválit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizaci kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Smlouva předkládána není, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s darováním pozemků obci Přibyslav.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků obci Přibyslav.
Rada kraje usnesením č. 0868/19/2012/RK rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků na úřední desce krajského úřadu a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem výše uvedené pozemky.
Podmínka zveřejnění byla ke dni konání tohoto zastupitelstva splněna.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 552/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 a par. č. 552/19 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 552/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 352 m2, vše v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav, dle geometrického plánu č. 151-94/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
schvaluje
dodatek č. 880 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-14, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz