Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-26

ZK-07-2012-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíZK-07-2012-26
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
Zpracoval K. Lisá
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí 1. splátky půjčky od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále také jen MVHB ). Půjčka byla MVHB poskytnuta na základě uzavřené Smlouvy o půjčce ve výši 13 000 000 Kč na realizaci projektu Porta culturae (usnesení č. 0048/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011).
Dne 25. 9. 2012 byly v souvislosti s projektem Porta culturae na účet kraje připsány finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 68 504,24 Kč, které byly usnesením č. 1912/36/2012/RK převedeny na účet MVHB, a dne 1. 10. 2012 obdrželo MVHB od vedoucího partnera projektu (Jihočeský kraj) dotaci ve výši 1 160 614,21 Kč. Dle Smlouvy o půjčce Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o. převedlo finanční prostředky z obou zdrojů ve formě splátky půjčky zřizovateli.
Projekt Porta culturae je projektem realizovaným v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 od roku 2010.
Celkové náklady projektu připadající na výše uvedenou příspěvkovou organizaci představují 12 871 224 Kč (529 680 EUR), z této částky bude 85 %, tj. 10 940 540 Kč (450 228 EUR) hrazeno z ERDF, 10 % tj. 1 287 123 Kč (52 968 EUR) představuje vlastní podíl organizace a 5% tj. 643 561 Kč (26 484 EUR) je poskytováno ze státního rozpočtu.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 229 118,45 Kč, ORG 331540 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.

Rada Kraje Vysočina materiál na svém zasedání dne 13. 11. 2012 projednala a usnesením č. 1984/37/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 229 118,45 Kč v souvislosti s vratkou 1. splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 229 118,45 Kč v souvislosti s vratkou 1. splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost OKPPCR, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz