Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-09

ZK-07-2012-09.doc  ZK-07-2012-09pr01.doc  ZK-07-2012-09pr02.pdf  ZK-07-2012-09pr03.pdf  ZK-07-2012-09pr04.pdf  ZK-07-2012-09pr05.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-07-2012-09
NázevRozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava včetně poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval L. Kettner
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace je zařazena ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky, částka č. 8 z 1. 7. 2010 do seznamu zdravotnických zařízení zařazených do příslušného stupně cerebrovaskulární péče (Iktové centrum) a byla tedy oprávněným žadatelem o poskytnutí finančních prostředků v rámci 8. výzvy Integrovaného operačního programu. Proto se souhlasem zřizovatele připravila projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2011/ZK udělilo souhlas s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 3 750 000 Kč a zároveň schválilo:
* finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši
25 000 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů;
* závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu
(25 000 0000 Kč), tj. 3 750 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, bylo předloženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále Rozhodnutí ) č. j. 11232/2012/EF schválené dne 20. 4. 2012 společně s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt v celkové výši 20 161 777 Kč dle materiálu ZK-07-2012-09, př. 2. Dle tohoto Rozhodnutí se poskytuje dotace v celkové výši
85 % celkových plánovaných způsobilých výdajů, maximálně ve výši 17 137 510 Kč. Výdaje hrazené z prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina jsou ve výši 3 024 267 Kč, tj. 15 % krytí způsobilých výdajů.
Z tohoto důvodu je potřeba rozhodnout o způsobu poskytnutí finančních prostředků Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, a to na předfinancování projektu a poskytnutí investiční a provozní dotace a taktéž zabezpečit návratnost poskytnutých finančních prostředků po platbách z Integrovaného operačního programu - tato pravomoc je v působnosti zastupitelstva.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Na základě předložených žádostí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace společně s Rozhodnutím z Ministerstva zdravotnictví České republiky doporučuje odbor zdravotnictví radě kraje schválit realizaci investiční akce Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava a doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí půjčky a provozní a investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Realizace díla včetně zaplacení faktury by měla být ukončena do 15. 1. 2013 dle materiálu ZK-07-2012-09, př. 4, a to na základě žádosti Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o posun termínu dle materiálu ZK-07-2012-09, př. 3.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky, přičemž doporučuje, aby půjčka (17 138 tis. Kč) byla poskytnuta z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. a položky Nespecifikovaná rezerva, jejíž aktuální zůstatek je 55 791 tis. Kč. U investiční dotace (2 983 tis. Kč) a příspěvku na provoz (41 tis. Kč) se doporučuje prostředky uvolnit z příslušné rezervy (položka 5901 s účelovým znakem 00000 s aktuálním zůstatkem 11 267 tis. Kč) na kapitole Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace a půjčka byly zaevidovány v systému eDotace - ID dotace O003500-04, O00399-01 a O00260-17 (materiál
ZK-07-2012-09, př. 5).
Rada kraje projednala materiál usnesením č. 1923/36/2012/RK na 36. zasedání rady kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce ke krytí investičních i neinvestičních výdajů projektu dle materiálu ZK-07-2012-09, př. 1;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 17 138 000 Kč za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n. a položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 17 138 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 983 320 Kč a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 950 Kč obojí s účelovým znakem 00000 s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 s účelovým znakem 00000 o stejnou částku 3 024 270 Kč;
* pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci zvýšení závazných ukazatelů Investiční dotace , o částku 2 983 320 Kč a Příspěvek na provoz o částku 40 950 Kč v souvislosti se zajištěním povinného podílu ve výši 15 % spoluúčasti při financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz