Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-12

ZK-07-2012-12.doc  ZK-07-2012-12pr01.xls  ZK-07-2012-12pr02.doc  ZK-07-2012-12pr03.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-07-2012-12
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15227 Lukov - průjezdní úsek
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/15227 v průjezdním úseku obce Lukov.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 332-1425/2012 pro k. ú. Lukov u Moravských Budějovic, který vypracoval GEODING s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-07-2012-12, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov. Záměr darovat nemovitý majetek byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 21. 9. - 22. 10. 2012 v souvislosti se žádostí obce Lukov a uzavřenou smlouvou zakládající právo stavby Chodník a lávka Ves - Kopce . Tato žádost byla doložena výše uvedeným GPL a rozsah dotčených pozemků se shoduje. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o darování pozemků do vlastnictví obce Lukov a schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 1878/36/2012/RK ze dne 6. 11. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-36-2012-09, př. 1 v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2012-12, př. 1 v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov;
schvaluje
dodatek č. 879 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-12, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz