Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-16

ZK-07-2012-16.doc  ZK-07-2012-16pr01.xls  ZK-07-2012-16pr02.xls  ZK-07-2012-16pr03.pdf  ZK-07-2012-16pr04.doc  ZK-07-2012-16pr05.doc  ZK-07-2012-16pr06.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-07-2012-16
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod pozemků v k. ú. a obci Klokočov. Na odbor majetkový se obrátila obec Klokočov s žádostí o bezúplatný převod pozemků zaměřených GP č. 190-124/2010 pro k. ú. a obec Klokočov. Jedná se o pozemky dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 1, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dle žádosti obce se na těchto pozemcích nachází veřejná zeleň.
OM dále zjistil, že výše uvedeným GP byly zaměřeny pozemky ve vlastnictví obce Klokočov, na kterých se nachází těleso silnice III/34431. Převodem do vlastnictví Kraje Vysočina by došlo k souladu ve vlastnictví pozemku a silničního tělesa. Pozemky jsou uvedeny v materiálu ZK-07-2012-16, př. 2.
Převody dalších nově zaměřených pozemků, které byly ve vlastnictví fyzických osob a na kterých se nachází těleso silnice, byly řešeny samostatným materiálem.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje vyhovět žádosti obce Klokočov a darovat požadované pozemky do vlastnictví obce. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - veřejná zeleň. OM současně navrhuje bezúplatně nabýt pozemky zastavěné silnicí dle materiálu
ZK-07-2012-16, př. 2. z vlastnictví obce Klokočov do vlastnictví kraje. Převodem dojde k majetkoprávnímu narovnání stavu zjištěného geometrickým zaměřením - tj. vlastník silnice bude vlastníkem i silnicí zastavěných pozemků.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout přijmout dar pozemků z vlastnictví obce do vlastnictví kraje a darovat pozemky z vlastnictví kraje do vlastnictví obce.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Záměr darování pozemků byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu ve dnech 26. 9. 2012 až 29. 10. 2012.
StanoviskaMajetkový správce - KSÚSV a ODSH s těmito převody souhlasí.
Rada kraje svým usnesením 1680/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012 rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu
RK-32-2012-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Klokočov a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-32-2012-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Klokočov;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-32-2012-15, př. 2 z vlastnictví obce Klokočov do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Klokočov;
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 2 z vlastnictví obce Klokočov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 882 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 4;
* dodatek č. 883 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 6- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz