Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2012

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012 konaného dne 27. 11. 2012 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 27. 11. 2012;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2012
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: R. Chloupek, K. Pačiska.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
36. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
37. Žádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
38. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
39. Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu uzavření „Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a hlasovalo o upraveném programu jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2012
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 5. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
 6. Náhrada výdělku
 7. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 8. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
 9. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava včetně poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 10. Předání pozemků v k. ú. Hodice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15227 Lukov - průjezdní úsek
 13. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav
 15. Darování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov
 17. Předání pozemků v k. ú. Heroltice u Jihlavy, v k. ú. Hruškové Dvory, v k. ú. Jihlava, v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a v k. ú. Pávov k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 18. Darování pozemku v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
 19. Změna usnesení 0104/02/2010/ZK
 20. Vyjmutí pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 21. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 22. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
 23. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 24. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 25. Vysočina Tourism, příspěvková organizace - smlouva o výpůjčce nebytových prostor a smlouva darovací na kancelářské vybavení
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
 27. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace v souvislosti s poskytnutím půjčky určené na předfinancování provozních nákladů sociální služby
 29. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 7. 9. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 30. Změny ve školském rejstříku
 31. Zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku
 32. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 33. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 34. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 35. Žádost o spolufinancování projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV z Programu švýcarsko-české spolupráce
 36. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
 37. Žádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
 38. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
 39. Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu uzavření „Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“
 40. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0496/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Ota Benc, Ladislav Brož.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0497/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Mgr. Otu Bence a Ladislava Brože ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
V. Kodet požádal o možnost seznámení se s výsledky procesního auditu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (usnesení 1635/31/2012/RK).
J. Běhounek uvedl, že zastupitelům je samozřejmě umožněno nahlédnutí a prostudování celého výstupu z procesního auditu KSUSV. Zastupitele poté krátce informoval i o dalším průběhu šetření Policie ČR ve věci kontroly hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
M. Vystrčil požádal o poskytnutí hodnotících listů ředitele jmenované organizace. Dále se dotázal na důvod přidělení veřejné zakázky jedinému zájemci ve veřejné zakázce zadané krajem (usnesení 1889/36/2012/RK). Závěrem požádal o písemné informace týkající se finančních nákladů souvisejících s projektem Senior pasy.
J. Běhounek přislíbil M. Vystrčilovi možnost nahlédnutí do hodnotících listů ředitele KSUSV.
Ke zmíněné veřejné zakázce L. Joukl uvedl, že zakázka byla zadána přímo zadavateli, který má vysoutěženu celou stavbu, z důvodu urychlení zateplovacích prací.
P. Krčál M. Vystrčilovi přislíbil zaslání písemné zprávy s vyčíslením finančních nákladů souvisejících s provozem Senior pasů.
M. Houška požádal o informace týkající se úspěšnosti Projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině a o poskytnutí monitorovací zprávy shrnující úspěšnost Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
M. Kružíková přiblížila zastupitelům výsledky a vizi Projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině.
M. Hyský podal zastupitelům doplňující informace týkající se monitorovacích zpráv v rámci OP VK.
V. Kaňkovský se zajímal o výši pojistného krytí v případě uzavíraného pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na rok 2013 i roky příští.
V. Novotný seznámil zastupitele s podmínkami pojistné smlouvy.
J. Fischerová vznesla dotaz k pokračování projektu Muzea a galerie on-line.
T. Škaryd informoval zastupitele o průběhu tohoto projektu.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0498/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-02.doc, ZK-07-2012-02, př. 1, ZK-07-2012-02, př. 2, ZK-07-2012-02, př. 3, ZK-07-2012-02, př. 4, ZK-07-2012-02, př. 5, ZK-07-2012-02, př. 6, ZK-07-2012-02, př. 7

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období a o ocenění „Excelentní organizace“ vítěz Národní ceny kvality ČR v programu CAF, jehož čerstvým držitelem se stal právě Kraj Vysočina.
M. Vystrčil upozornil na neaktuálnost některých dat datového skladu krajského úřadu.
Z. Kadlec uvedl, že aktualizace datového skladu kraje proběhne začátkem roku 2013.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0499/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-03.doc, ZK-07-2012-03, př. 1, ZK-07-2012-03, př. 2, ZK-07-2012-03, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 04 - 07 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

04. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Usnesení 0500/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu ZK-07-2012-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-04.doc, ZK-07-2012-04, př. 1

05. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Usnesení 0501/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu ZK-07-2012-05, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu ZK-07-2012-05, př. 2;
bere na vědomí
vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012, dle materiálu ZK-07-2012-05, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-05.doc, ZK-07-2012-05, př. 1, ZK-07-2012-05, př. 2, ZK-07-2012-05, př. 3

06. Náhrada výdělku
Usnesení 0502/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2012-06.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-06.doc

07. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Usnesení 0503/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 13. 10. 2012;
rozhoduje,
že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
odpovědnost: OSH, OddŘLZ
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-07.doc, ZK-07-2012-07, př. 1

08. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Informatika.
V. Kaňkovský požádal o objasnění náplně předloženého projektu.
J. Běhounek stručně charakterizoval myšlenku projektu, podrobnější informace přislíbil V. Kaňkovskému zaslat v písemné podobě.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0504/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 3 460 100 Kč při současném zvýšení kapitoly Informatika § 3636 - Územní rozvoj o částku 3 460 100 Kč na realizaci veřejné zakázky Systém hromadného svolávání Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-08.doc

09. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava včetně poskytnutí půjčky Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0505/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce ke krytí investičních i neinvestičních výdajů projektu dle materiálu ZK-07-2012-09, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 17 138 000 Kč za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n. a položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 17 138 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 983 320 Kč a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 950 Kč obojí s účelovým znakem 00000 s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 s účelovým znakem 00000 o stejnou částku 3 024 270 Kč;
 • pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci zvýšení závazných ukazatelů Investiční dotace, o částku 2 983 320 Kč a Příspěvek na provoz o částku 40 950 Kč v souvislosti se zajištěním povinného podílu ve výši 15 % spoluúčasti při financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-09.doc, ZK-07-2012-09, př. 1, ZK-07-2012-09, př. 2, ZK-07-2012-09, př. 3, ZK-07-2012-09, př. 4, ZK-07-2012-09, př. 5

36. Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů.
V. Kodet vznesl návrh na oddělené hlasování o předloženém návrhu usnesení.
O. Benc podpořil svým vyjádřením návrh V. Kodeta a navrhl obsazení postu předsedy finančního výboru osobou z řad opoziční strany ODS.
M. Vystrčil vznesl za klub ODS protinávrhy navrhl, aby všichni předsedové komisí a výborů byli neuvolnění a na předsedu finančního výboru navrhl O. Bence.
L. Vlček za politický klub Pro Vysočinu podpořil vznesené návrhy KDU-ČSL a ODS na oddělené hlasování.
Zastupitelé hlasovali o protinávrhu V. Kodeta.
Usnesení nebylo přijato: pro 15 hlasy, proti 23, zdrželi se 2.
Zastupitelé hlasovali o protinávrhu O. Bence.
Usnesení nebylo přijato: pro 16 hlasy, proti 23, zdrželi se 2.
M. Vystrčil upozornil na porušení Jednacího řádu Zastupitelstva Kraje Vysočina v Článku 8 odstavec 4:
„Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.“
Dále oznámil, že pokud dojde skutečně k návrhu hlasování o celém usnesení najednou, potom se takovéhoto hlasování nezúčastní a na protest proti jeho nedemokratičnosti a porušení jednacího řádu zastupitelstva z jednací síně odejde.
J. Běhounek namítl, že přítomní zastupitelé hlasováním vyjádřili své rozhodnutí o sloučeném hlasování o předloženém návrhu usnesení.
Zastupitel Jan Kasal v reakci na vyjádření hejtmana J. Běhounka reagoval poznámkou, že za celou dobu jeho působení v Poslanecké sněmovně se nikdy nestalo, že by Poslanecká sněmovna nevyhověla žádosti libovolného poslance, pokud podal žádost o oddělené hlasování a že ho tento postup hejtmana Běhounka a jeho prosazování sloučeného hlasování velmi překvapuje.
Zastupitelé poté hlasovali o prvé části protinávrhu M. Vystrčila.
Zastupitelstvo kraje rozhoduje, že všichni předsedové výborů a komisí Zastupitelstva Kraje Vysočina budou neuvolněni.
Usnesení nebylo přijato: pro 17 hlasy, proti 25, zdržel se 0.
Zastupitelé hlasovali o druhé části protinávrhu M. Vystrčila.
Zastupitelstvo kraje volí O. Bence předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012.
Usnesení nebylo přijato: pro 15 hlasy, proti 24, zdrželi se 2.
Závěrem diskuse předsedající přednesl návrh usnesení.
Usnesení 0506/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
zřizuje
 • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
jmenuje
předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů:
 • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
dle materiálu ZK-07-2012-36, př. 1, s účinností od 27. 11. 2012;
stanoví
následující funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
 • předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
 • předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 12. 2012;
 • předseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina od 1. 12. 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 2, zdrželi se 8.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-36, ZK-07-2012-36, př. 1

37. Žádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Města Nové Město na Moravě o prodloužení termínu stanoveného pro čerpání dotace a pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0507/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2012-37, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-37, ZK-07-2012-37, př. 1, ZK-07-2012-37, př. 2, ZK-07-2012-37, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 10 23 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

10. Předání pozemků v k. ú. Hodice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0508/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 877 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-10.doc, ZK-07-2012-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
Usnesení 0509/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 71/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou nově oddělený dle GPL č. pl. 37-12/2012 z pozemku par. č. 71/2 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 878 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-11.doc, ZK-07-2012-11, př. 1, ZK-07-2012-11, př. 2

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/15227 Lukov - průjezdní úsek
Usnesení 0510/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2012-12, př. 1 v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lukov;
schvaluje
dodatek č. 879 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-12.doc, ZK-07-2012-12, př. 1, ZK-07-2012-12, př. 2, ZK-07-2012-12, př. 3

13. Majetkoprávní příprava stavby II/360 Třebíč - Střítež
Usnesení 0511/07/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-13.doc, ZK-07-2012-13, př. 1, ZK-07-2012-13, př. 2

14. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav
Usnesení 0512/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 552/17 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 a par. č. 552/19 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 552/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 352 m2, vše v k. ú. Česká Jablonná a obci Přibyslav, dle geometrického plánu č. 151-94/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
schvaluje
dodatek č. 880 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-14.doc, ZK-07-2012-14, př. 1, ZK-07-2012-14, př. 2

15. Darování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice
Usnesení 0513/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2007/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2 oddělený geometrickým plánem č. 243-243/2011 z pozemku par. č. 2007/1 v k. ú. Příseka a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
schvaluje
dodatek č. 881 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-15.doc, ZK-07-2012-15, př. 1, ZK-07-2012-15, př. 2

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Klokočov
Usnesení 0514/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Klokočov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 2 z vlastnictví obce Klokočov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 882 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 4;
 • dodatek č. 883 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-16, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-16.doc, ZK-07-2012-16, př. 1, ZK-07-2012-16, př. 2, ZK-07-2012-16, př. 3, ZK-07-2012-16, př. 4, ZK-07-2012-16, př. 5, ZK-07-2012-16, př. 6

17. Předání pozemků v k. ú. Heroltice u Jihlavy, v k. ú. Hruškové Dvory, v k. ú. Jihlava, v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a v k. ú. Pávov k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0515/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 884 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-17.doc, ZK-07-2012-17, př. 1

18. Darování pozemku v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
Usnesení 0516/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1260/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic;
schvaluje
dodatek č. 885 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-18.doc, ZK-07-2012-18, př. 1, ZK-07-2012-18, př. 2

19. Změna usnesení 0104/02/2010/ZK
Usnesení 0517/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0104/02/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2010-35, př. 1 se pozemek par. č. 1055/58 nahrazuje pozemkem par. č. 1055/61 a pozemek par. č. 1055/59 se nahrazuje pozemkem par. č. 1055/60 pro k. ú a obec Vír.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-19.doc

20. Vyjmutí pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0518/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č 886 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-20.doc, ZK-07-2012-20, př. 1

21. Vyjmutí nemovitostí z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 0519/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-21.doc, ZK-07-2012-21, př. 1, ZK-07-2012-21, př. 2

22. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení
Usnesení 0520/07/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-22.doc

23. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0521/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 887 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-23.doc, ZK-07-2012-23, př. 1

38. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, k. ú. Okříšky
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0522/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora a společností JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1,657 02 Brno, IČ: 27689841 na straně budoucího vlastníka a provozovatele nově vybudovaných plynárenských zařízení, smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní, na plynárenská zařízení uložená v pozemcích v k. ú. Okříšky a v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou dle materiálu ZK-07-2012-38, př. 1 a materiálu ZK-07-2012-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-38, ZK-07-2012-38, př. 1, ZK-07-2012-38, př. 2, ZK-07-2012-38, př. 3

24. Žádost o prodloužení termínu vrácení půjčky určené na projekt Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o žádosti Vysočina Tourism o prodloužení termínu vrácení půjčky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0523/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2012-24, př. 3.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-24.doc, ZK-07-2012-24, př. 1, ZK-07-2012-24, př. 2, ZK-07-2012-24, př. 3

25. Vysočina Tourism, příspěvková organizace - smlouva o výpůjčce nebytových prostor a smlouva darovací na kancelářské vybavení
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh uzavření Darovací smlouvy s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0524/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Darovací smlouvu dle materiálu ZK-07-2012-25, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-25.doc, ZK-07-2012-25, př. 1, ZK-07-2012-25, př. 2, ZK-07-2012-25, př. 3, ZK-07-2012-25, př. 4

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0525/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 229 118,45 Kč v souvislosti s vratkou 1. splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Porta culturae Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-26.doc

27. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0526/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-07-2012-27, př. 1 a ZK-07-2012-27, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-27.doc, ZK-07-2012-27, př. 1, ZK-07-2012-27, př. 2

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace v souvislosti s poskytnutím půjčky určené na předfinancování provozních nákladů sociální služby
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0527/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2459 - Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů o částku 3 mil. Kč v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci na předfinancování provozních nákladů sociální služby domova pro seniory a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-28.doc

39. Výsledky dotačního řízení z Regionálního operačního programu uzavření „Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o uzavření smluv o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s uvedenými poskytovateli sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0528/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít „Smlouvu o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ s poskytovateli sociálních služeb:
 • Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Pohodář - pohodový stacionář, příjemce dotace na projekt městys Luka nad Jihlavou;
 • Denní centrum Barevný svět, o.p.s., IČO: 29277418, projekt Novostavba domu pro chráněné bydlení, Hrotovice, p. č. 3/1 st. a 9/11, příjemce dotace na projekt město Hrotovice;
 • FOKUS Vysočina, IČO: 15060306, projekt Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod;
 • Sociální služby města Havlíčkova Brodu, IČO: 70188467, projekt Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, příjemce dotace na projekt město Havlíčkův Brod
 • Centrum Zdislava IČO: 43378692, projekt Rekonstrukce a rozšíření objektu č. p. 350, Nové Město na Moravě - Centrum Zdislava, příjemce dotace na projekt město Nové Město na Moravě;
 • Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, projekt Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem, příjemce dotace na projekt město Bystřice nad Pernštejnem;
schvaluje
vzor „Smlouvy o poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu“ dle materiálu ZK-07-2012-39, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-39, ZK-07-2012-39, př. 1, ZK-07-2012-39, př. 2

29. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 7. 9. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Fialová předložila zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí úpravy rozpočtu škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0529/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2012-29, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-29.doc, ZK-07-2012-29, př. 1, ZK-07-2012-29, př. 2, ZK-07-2012-29, př. 3

30. Změny ve školském rejstříku
J. Fialová podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženým záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina.
O. Benc vznesl dotaz na způsob uplatnění koncepčního charakteru.
J. Běhounek s doplněním J. Fialové uvedl, že koncepční charakter je využit u všech oborů dle pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012. Předložené změny projednala a doporučila školská komise.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0530/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-07-2012-30, př. 1 kódy 1A, 3A, 3B, 4A, 4B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B, C, D, E, F, G, H, 10A, 11B, 11A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasem, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-30.doc, ZK-07-2012-30, př. 1

31. Zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0531/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 310 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Od myšlenky k výrobku za účelem zajištění financování projektu Od myšlenky k výrobku.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-31.doc, ZK-07-2012-31, př. 1

32. Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
P. Piňos předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0532/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 615 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 62091/2012 ze dne 14. 9. 2012 Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s. se sídlem 586 01 Jihlava, Pavlovova 14, IČO 22729275.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-32.doc, ZK-07-2012-32, př. 1, ZK-07-2012-32, př. 2

33. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0533/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2012-33, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-33.doc, ZK-07-2012-33, př. 1, ZK-07-2012-33, př. 2

34. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství.
V souvislosti s projednávaným materiálem V. Kodet oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0534/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-34.doc, ZK-07-2012-34, př. 1

35. Žádost o spolufinancování projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV z Programu švýcarsko-české spolupráce
Z. Chlád podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0535/07/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
předložit Žádost o grant z Fondu Partnerství Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV dle materiálů ZK-07-2012-35, př. 1, ZK-07-2012-35, př. 2, ZK-07-2012-35, př. 3, ZK-07-2012-35, př. 4, ZK-07-2012-35, př. 5, ZK-07-2012-35, př. 6, ZK-07-2012-35, př. 7, ZK-07-2012-35, př. 8, ZK-07-2012-35, př. 9, ZK-07-2012-35, př. 10, ZK-07-2012-35, př. 11, ZK-07-2012-35, př. 12;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech ZK-07-2012-35, př. 3 a ZK-07-2012-35, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2012-35.doc, ZK-07-2012-35, př. 1, ZK-07-2012-35, př. 2, ZK-07-2012-35, př. 3, ZK-07-2012-35, př. 4, ZK-07-2012-35, př. 5, ZK-07-2012-35, př. 6, ZK-07-2012-35, př. 7, ZK-07-2012-35, př. 8, ZK-07-2012-35, př. 9, ZK-07-2012-35, př. 10, ZK-07-2012-35, př. 11, ZK-07-2012-35, př. 12, ZK-07-2012-35, př. 13

40. Rozprava členů zastupitelstva
V rámci rozpravy vystoupil krajský zastupitel Miloš Vystrčil, znovu upozornil, že v rámci hlasování při projednávání bodu 36 - Zřízení výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů byl zásadním způsobem porušen jednací řád a základní demokratický princip, který zaručuje zastupiteli možnost se svobodně vyjádřit k projednávaným bodům.
Miloš Vystrčil zopakoval znění Článku 8 odstavce (4) Jednacího řádu Zastupitelstva Kraje Vysočina, který říká:
„Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.“
Miloš Vystrčil zdůraznil, že v rozporu s tímto ustanovením jednacího řádu a v rozporu s demokratickým principem, který zaručuje možnost se svobodně vyjádřit k projednávaným bodům bylo opozičním zastupitelům znemožněno hlasovat odděleně o jednotlivých bodech usnesení, přestože to opakovaně požadovali a přestože si to povaha usnesení nade vší pochybnost vyžadovala.
Na závěr svého vystoupení Miloš Vystrčil vyjádřil naději, že se již podobné nedemokratické postupy a porušování jednacího řádu nebudou na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina opakovat.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 18. 12. 2012.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Mgr. Ota Benc        ……...……………………………………Ladislav Brož               …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2012 dne 27. 11. 2012.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 4. 12. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz