Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-32

ZK-07-2012-32.doc  ZK-07-2012-32pr01.doc  ZK-07-2012-32pr02.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-07-2012-32
NázevInformace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval M. Ňachaj
Předkládá P. Piňos
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl ve dnech 23. 7. a 6. 8. 2012 veřejnosprávní kontrolu na místě u Krajského centra talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s. se sídlem 586 01 Jihlava, Pavlovova 14, IČO 22729275 (dále jen příjemce). Předmětem kontroly bylo mj. použití veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na činnost Krajského centra talentované mládeže ve volejbale v roce 2011.
Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné použití části peněžních prostředků příjemcem, které bylo způsobeno jednak zahrnutím nákladů časově nesouvisejících s akcí do nákladů akce v roce 2011, jednak úhradou nákladů akce po době její realizace vymezené smlouvou (viz protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly uvedený v příloze č. 1).
Na základě tohoto kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 14. 9. 2012 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 615 Kč (viz platební výměr na odvod uvedený v příloze č. 2). Příjemce uhradil odvod za porušení rozpočtové kázně ihned dne 14. 9. 2012.
Dle ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 1 000 Kč, se neuloží. Vzhledem ke skutečnosti, že částka penále je v tomto případě nižší než 1 000 Kč, příjemci se penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně neuloží.
Návrh řešení Informace o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně je dána zastupitelstvu kraje na vědomí vzhledem k tomu, že veřejná finanční podpora byla příjemci poskytnuta na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0141/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011. Není třeba přijímat žádné opatření.
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 2. 10. 2012 usnesením č. 1751/33/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předloženou informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 615 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 62091/2012 ze dne 14. 9. 2012 Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s. se sídlem 586 01 Jihlava, Pavlovova 14, IČO 22729275.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz