Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-21

ZK-07-2012-21.doc  ZK-07-2012-21pr01.doc  ZK-07-2012-21pr02.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-07-2012-21
NázevVyjmutí nemovitostí z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyjmutí části pozemku z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina dle schváleného investičního plánu provedl v roce 2011 - 2012 stavbu Pavilonu urgentní a intenzivní péče pro Nemocnici Jihlava. Stavba pavilonu včetně přístupových komunikací byla po dokončení geometricky zaměřena. Dle geometrického plánu č. 6040-107/2012 (materiál ZK-07-2012-21, př. 2), potvrzeného dne 24. 8. 2012 Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava, vyhotoveným pro vyznačení budovy v katastru, se z pozemku par. č. 4380/35 odděluje díl d o výměře 20 m2, který se slučuje do nově vzniklého pozemku par. č. 4380/102 a díly g1+g2 o výměře 85 m2, které se slučují do pozemku par. č. 4380/104, vše v k. ú. a obci Jihlava. Pozemek par. č. 4380/35 byl zřizovací listinou předán do hospodaření Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a je veden na listu vlastnictví 16279. Ostatní pozemky dotčené stavbou pavilonu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a dle nájemní smlouvy je užívá Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace.
Návrh řešení Pavilon urgentní a intenzivní péče užívá na základě smlouvy nájemní Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace. Pro účely zápisu budovy v katastru nemovitostí dle
GP č. 6040-107/2012, je nezbytné Dodatkem zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina vyjmout z hospodaření díl d o výměře 20 m2 a díly g1+g2 o výměře 85 m2 oddělované z pozemku par. č. 4380/35 v k. ú. a obci Jihlava.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, kterým se z hospodaření ZZS Kraje Vysočina vyjme z hospodaření díl d o výměře 20 m2 a díly g1+g2 o výměře 85 m2 oddělované dle geometrického plánu č. 6040-107/2012 z pozemku par. č. 4380/35 v k. ú. a obci Jihlava.
StanoviskaRada kraje usnesením 1953/37/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2012-06, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2012-21, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz