Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-05

ZK-07-2012-05.doc  ZK-07-2012-05pr01.doc  ZK-07-2012-05pr02.doc  ZK-07-2012-05pr03.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-07-2012-05
NázevNávrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval D. Vrábelová, E. Charvátová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 054/03/2002/ZK zastupitelstvo kraje schválilo výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bylo uloženo radě kraje předkládat vždy na konci pololetí návrh na odměny nečlenům zastupitelstva kraje (vyjma zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina) - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny, členům Rady Fondu Vysočiny, ve výši minimálně 500 Kč a pro předsedy
a místopředsedy výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů minimálně 1000 Kč za účast na jednom zasedání.
Odbor sekretariátu hejtmana obdržel dopis Ing. Stanislava Hanuše (viz ZK-07-2012-05,
př. 3), ve kterém se vzdává odměny za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován.
Návrh řešení Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 054/03/2002/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy výborů za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012.
Příloha 2 tohoto materiálu specifikuje v intencích výše citovaného usnesení zastupitelstva kraje 054/03/2002/ZK výši odměn pro jednotlivé předsedy, místopředsedy a členy komisí za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012.
Příloha 3 tohoto materiálu je dopis Ing. Stanislava Hanuše, kterým se vzdává odměny za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován.
V této souvislosti navrhuje odbor sekretariátu hejtmana zastupitelstvu kraje vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání č. 36/2012 dne 6. 11. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012, odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 a vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 (usnesení číslo 1944/36/2012/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu ZK-07-2012-05, př. 1;
* odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období
1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu ZK-07-2012-05, př. 2;
bere na vědomí
vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 6. 2012 -
30. 11. 2012, dle materiálu ZK-07-2012-05, př. 3.
Odpovědnost OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 27. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz