Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-06

ZK-07-2012-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-07-2012-06
NázevNáhrada výdělku
Zpracoval D. Vrábelová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa základě § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří jsou v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy. Náhradu mzdy (refundace) uhradí kraj jejich zaměstnavateli z prostředků kraje ve výši uplatněné jejich zaměstnavatelem.
Neuvolněným členům zastupitelstva kraje, kteří nejsou v pracovním či jiném obdobném poměru (osoby samostatně výdělečně činné), poskytuje kraj náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo kraje vždy na příslušný kalendářní rok.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno stanovit podmínky a výši paušální částky, která bude poskytována z rozpočtu kraje jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru.
Podmínky a výše náhrady výdělku:
Výše paušální částky: 200 Kč za hodinu
Maximální rozsah náhrady: 8 hodin denně
Období poskytování náhrady: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
Poskytování náhrady: zasedání rady, zastupitelstva, výboru, řídicího výboru,
komise a ostatní jednání spojená s funkcí neuvolněného člena zastupitelstva kraje včetně cesty na místo jednání.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání č. 36/2012 dne 6. 11. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu
ZK-07-2012-06 (usnesení 1945/36/2012/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2012-06.
Odpovědnost OSH, OE
Termín 27. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz