Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-18

ZK-07-2012-18.doc  ZK-07-2012-18pr01.pdf  ZK-07-2012-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-07-2012-18
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemku v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic. Na odbor majetkový se obrátila obec Jakubov u Moravských Budějovic s žádostí o darování pozemku par. č. 1260/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2, jež je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Zaměřen byl GP č. 314-93/2012 pro k. ú. a obec Jakubov u Moravských Budějovic, GP je již zapsán v KN.
Na tomto pozemku byl vybudován chodník na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu, uzavřené mezi Krajem Vysočina a obcí Jakubov u Moravských Budějovic. Obec žádá o majetkoprávní vypořádání na základě čl III. této smlouvy, ve kterém se investor zavazuje požádat o majetkoprávní vypořádání po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby. Souhlas byl vydán 12. 7. 2012 odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Moravské Budějovice.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat požadovaný pozemek do vlastnictví obce. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemky budou využívány nekomerčně pro veřejně prospěšné účely - chodníky a v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládající právo provést stavbu na uvedeném pozemku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemek z vlastnictví kraje do vlastnictví obce.
Záměr darování pozemku byl vyvěšen na úřední desce krajského úřadu ve dnech 12. 4. 2010 až 13. 5. 2010. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaKSÚSV i ODSH vyslovily souhlas se stavbou chodníku na uvedeném pozemku.
Rada kraje svým usnesením 0386/09/2010/RK vydala souhlas s dotčením pozemku a usnesením č. 1675/32/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést tento pozemek do majetku obce.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1260/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jakubov u Moravských Budějovic;
schvaluje
dodatek č. 885 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-18, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2013- 6- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz