Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-07

ZK-07-2012-07.doc  ZK-07-2012-07pr01.xls
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-07-2012-07
NázevStanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poskytování odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zpracoval K. Nedvědová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuPodle § 47 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, může být neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výši stanovuje prováděcí právní předpis - příloha č. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (tabulka s výší odměn je uvedena v materiálu ZK-07-2012-07, př. 1).
V souvislosti se jmenováním dalších orgánů - výborů zastupitelstva a komisí rady - u některých členů Zastupitelstva Kraje Vysočina bude docházet k souběhu více funkcí. Dle § 52 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží uvolněnému členovi zastupitelstva měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna a lze neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
- schválit měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, a to s účinností od
13. 10. 2012,
- rozhodnout, že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá ke znění usnesení připomínky.
Oddělení řízení lidských zdrojů nemá ke znění usnesení připomínky.

Rada kraje na svém zasedání č. 37/2012 dne 13. 11. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje
* schválit výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 13. 10. 2012.
* rozhodnout, že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
(usnesení č. 1981/37/2012/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 13. 10. 2012;
rozhoduje,
že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
Odpovědnost OSH, OddŘLZ
Termín 27. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz