Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-30

ZK-07-2012-30.doc  ZK-07-2012-30pr01.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-07-2012-30
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval0 Změny ve školském rejstříku pro: jednání zastupitelstva kraje č. 7/2012 dne 27. 11. 2012 zpracovali: M. Pech, K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření. Ředitelé středních škol a základních škol zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu ZK-07-2012-30, př. 1. Změny jsou jak formálního charakteru (výmaz či zápis míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb), tak koncepčního charakteru (změna nejvyššího povoleného počtu žáků oborů, zařazení a vyřazení oborů). Žadatelé předkládají žádosti o změnu krajskému úřadu do konce září a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá do konce listopadu na MŠMT.
Na základě schváleného zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2, a 3 a v souladu s Metodikou transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík č.j. 28 778/2004-21 rozhoduje o části změn v rejstříku MŠMT a o části krajský úřad.
Návrh řešení Rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje k posouzení změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu ZK-07-2012-30, př. 1 k projednání. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (dále jen DZKV ). K záměrům změn v zařazení škol a školských zařízení zřizovaných krajem se zastupitelstvo kraje vyjadřuje jako zřizovatel (dle § 145 výše uvedeného zákona je součástí návrhu souhlas zřizovatele, pokud je navrhovatelem příspěvková organizace). Změny ve školském rejstříku byly informativně projednány ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1. 10. 2012.
StanoviskaStanovisko rady kraje
Rada kraje usnesením 1997/37/2012/RK na svém jednání dne 13. 11. 2012
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-37-2012-51, př. 1 kódy 1B, 1C, 5A, 5B, 8C, 8B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-37-2012-51, př. 1 kódy 1A, 3A, 3B, 4A, 4B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B, C, D, E, F, G, H, 10A, 11B, 11A.

Odbor majetkový s navrhovanými změnami souhlasíme za předpokladu, že negenerují investiční či neinvestiční výdaje na stavební či technologické úpravy využívaných budov.
Stanovisko VVVZ
Usnesení 33/08/2012/VVVZ - Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí přehled změn v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2012/2013. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-07-2012-30, př. 1 kódy 1A, 3A, 3B, 4A, 4B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B, C, D, E, F, G, H, 10A, 11B, 11A.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 11. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz