Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-28

ZK-07-2012-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíZK-07-2012-28
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace v souvislosti s poskytnutím půjčky určené na předfinancování provozních nákladů sociální služby
Zpracoval O. Tvarůžková
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku vratky půjčky od Domova pro seniory Telč, příspěvkové organizace. Půjčka byla poskytnuta Domovu na předfinancování provozních nákladů sociální služby domova pro seniory na základě uzavřené Smlouvy o půjčce.
Na Kraj Vysočina se obrátilo Město Telč s žádostí ze dne 29. 2. 2012 o poskytnutí půjčky na provoz sociálního zařízení Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace. Domov je stejně, jako ostatní poskytovatelé sociálních služeb v kraji, závislý na získávání finančních prostředků zejména z dotačního řízení MPSV a dále z prostředků kraje a rozpočtu měst. Každoročně v druhé polovině roku MPSV vyhlašuje dotační řízení na podporu poskytování sociálních služeb pro následující rok. Žádost o poskytnutí dotace se podává prostřednictvím elektronického systému OKslužby - poskytovatel. Výše uvedenému poskytovateli se nepodařilo žádost v řádném termínu do OKsystému posunout.
V měsíci květnu letošního roku si Domov pro seniory Telč podal na MPSV dodatečnou žádost o dotaci. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky z tohoto mimořádného kola dotačního řízení bývají poskytnuty až ve 3. čtvrtletí roku, muselo Město Telč, jako zřizovatel organizace zajistit finanční prostředky do doby poskytnutí dotace. Jelikož nemělo na tento neplánovaný výdaj dostatečnou rezervu, muselo by provoz Domova řešit překlenovacím úvěrem, což by ohrozilo kofinancování dalších připravovaných projektů. Z toho důvodu se město obrátilo na kraj s žádostí o pomoc při řešení této svízelné situace a o možnost poskytnutí půjčky ve výši 3 mil. na provoz Domova pro seniory Telč v období březen až říjen 2012. Půjčka by byla splacena z poskytnuté státní dotace.
Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce Domov pro seniory Telč vrátil přijatou půjčku poskytnutou Krajem Vysočina zpět na účet kraje.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se vratka půjčky převádí do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2459 - Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů o částku 3 mil. Kč, se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.

Rada kraje doporučila usnesením č. 1934/36/2012/RK zastupitelstvu kraje schválit
rozpočtové opatření, a sice:
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2459 - Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů o částku 3 mil. Kč v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci na předfinancování provozních nákladů sociální služby domova pro seniory a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2459 - Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů o částku 3 mil. Kč v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Domovu pro seniory Telč, příspěvkové organizaci na předfinancování provozních nákladů sociální služby domova pro seniory a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost OSV, OE
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz