Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-37

ZK-07-2012-37.doc  ZK-07-2012-37pr01.pdf  ZK-07-2012-37pr02.pdf  ZK-07-2012-37pr03.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-07-2012-37
NázevŽádost o prodloužení lhůty pro vyčerpání dotace na realizaci projektu prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo usnesením č. 0086/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši 169 960 Kč na projekt Města Nové Město na Moravě Rozšíření MKDS o tři kamerové body . Na základě uvedeného usnesení byla s Městem Nové Město na Moravě (dále jen Příjemce ) uzavřena dne 30. 4. 2012 smlouva o poskytnutí dotace, na základě které je příjemce oprávněn čerpat dotaci a předložit kraji nejpozději do 10. 11. 2012 závěrečnou zprávu a vyúčtování. Smlouva o poskytnutí dotace je obsahem materiálu ZK-07-2012-37, př. 1.
Dopisem ze dne 7. 11. 2012 požádal starosta Města Nové Město na Moravě o prodloužení termínu stanoveného pro čerpání dotace a pro předložení závěrečné zprávy včetně vyúčtování, a to do 19. 12. 2012 z důvodu rekonstrukce fasády Základní školy na Vratislavově náměstí, na kterou má být jeden z kamerových bodů instalován. Rekonstrukce fasády základní školy bude dokončena 16. 11. 2012. Žádost příjemce včetně odůvodnění je obsahem materiálu ZK-07-2012-37, př. 2.
Návrh řešení Rada kraje na svém zasedání dne 20. 11. 2012 usnesením č. 2048/38/2012//RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2012-37, př. 3 - vyhovět žádosti Města Nové Město na Moravě a prodloužit termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování, avšak v termínu do 12. 12. 2012, neboť odbor sekretariátu hejtmana musí předložit ekonomickému odboru podklady pro převod požadovaných finančních prostředků nejpozději do 18. 12. 2012.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2012-37, př. 3.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz