Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-34

ZK-07-2012-34.doc  ZK-07-2012-34pr01.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-07-2012-34
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval P. Bureš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 (dále jen Zásady ). Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí a připomínky byly zapracovány do Dodatku č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0053/01/2007/ZK, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2007 usnesením č. 0505/07/2007/ZK s účinností dnem 1. 1. 2008, upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 23. 3. 2010 usnesením č. 0118/02/2010/ZK s účinností dnem 23. 3. 2010, upraveny Dodatkem č. 4, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0575/07/2010/ZK s účinností dnem 1. 1. 2011 a upraveny Dodatkem č. 5, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0605/07/2011/ZK s účinností dnem 1. 1. 2012.
Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5. Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen dotace ) je uveden v materiálu ZK-07-2012-34, př. 1. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu ZK-07-2012-34, př. 1 ve výši 2 772 758,- Kč.
Materiál ZK-07-2012-34, př. 1 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5.
Vzhledem k tomu, že schválené finanční prostředky v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, na kapitole Zemědělství, položce Lesní hospodářství (22 500 000,- Kč) a rozpočtovým opatřením navýšeny o 3 000 000,- Kč (tj. celkem 25 500 000,- Kč) byly vyčerpány ve výši 24 581 992,- Kč (zůstatek 918 008,- Kč) a žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu ZK-07-2012-34, př. 1 ve výši 2 772 758 Kč, navrhujeme provést rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položky Lesní hospodářství o částku 2 000 000 Kč.
Jedním z důvodů zvýšeného čerpání finančních příspěvků na hospodaření v lesích z Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 bylo schválení a proplácení žádostí o finanční příspěvky podaných v roce 2011 a převedených do letošního roku.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje zastupitelstvu kraje:
- vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2012-34, př. 1.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádosti Oznámením o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádosti byly zaevidovány v systému eDotace - ID ZZ00009.1632 až ZZ00009.1739.
Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 7. 11. 2012 činí 55 791 tis. Kč.

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1988/37/2012/RK ze dne 13. 11. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 žadatelům uvedeným v materiálu RK-37-2012-1988, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2012-34, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2012- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz