Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-15

ZK-07-2012-15.doc  ZK-07-2012-15pr01.doc  ZK-07-2012-15pr02.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-07-2012-15
NázevDarování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemku v k. ú. Příseka a obci Brtnice zastavěného chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.
Na OM se obrátilo město Brtnice se žádostí o darování pozemku par. č. 2007/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 182 m2, vzniklého dle geometrického plánu
č. 243-243/2011 z pozemku par. č. 2007/1 v k. ú. Příseka a obci Brtnice. Požadovaný pozemek je zastavěn chodníkem vybudovaným městem Brtnice v rámci stavby Chodník podél krajské silnice, Brtnice - místní část Příseka . Stavba byla realizována v souladu se smlouvou zakládající právo provést stavbu uzavřenou mezi Vysočinou a městem Brtnice dne 9. 5. 2011 (usnesení 0732/16/2011/RK). Město Brtnice nechalo chodník geometricky zaměřit a z předloženého GP vyplývá, že předmětem převodu bude pozemek par. č. 2007/15 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 182 m 2 v k. ú. Příseka a obci Brtnice.
Pozemek par. č. 2007/1 v k. ú. Příseka a obci Brtnice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky i silnice svěřeny do správy, nyní k hospodaření organizaci s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava v k. ú. Příseka a obci Brtnice na LV č. 255.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadovaný pozemek převést do vlastnictví města Brtnice. Jedná se o pozemek zastavěný chodníkem, který přestal sloužit jako pozemek silniční. Předpokladem pro převod pozemku je zveřejnění záměru darování po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu, zveřejnění proběhlo ve dnech 18. 5. - 20. 6. 2011. Převod bude realizován v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2., pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně. V případě kladného rozhodnutí o darování bude pozemek vyjmut dodatkem zřizovací listiny z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést požadovaný pozemek darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 1875/36/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2007/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2 oddělený geometrickým plánem č. 243-243/2011 z pozemku par. č. 2007/1 v k. ú. Příseka a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cest mistrovství Jihlava souhlasí s darováním pozemku par. č. 2007/15 v k. ú. Příseka a obci Brtnice z vlastnictví kraje do vlastnictví města Brtnice.
ODSH též souhlasí převodem výše uvedeného pozemku do vlastnictví města Brtnice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2007/15, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2 oddělený geometrickým plánem č. 243-243/2011 z pozemku par. č. 2007/1 v k. ú. Příseka a obci Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
schvaluje
dodatek č. 881 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-15, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. března 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz