Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-11

ZK-07-2012-11.doc  ZK-07-2012-11pr01.doc  ZK-07-2012-11pr02.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-07-2012-11
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMěstys Luka nad Jihlavou provedl úpravu ploch ve Svatoslavi. Jednalo se o vybudování dětského hřiště, zastávky autobusu a doplnění zeleně. V rámci uvedené stavby bylo vybudováno i komunikační připojení - nový zastávkový záliv u silnice II/404, jejímž vlastníkem je Kraj Vysočina. Po dokončení stavby byla provedena kolaudace a firma GEODET - Metelka s.r.o., Jihlava vypracovala geometrický plán č. 37-12/2012 pro k. ú. Svatoslav nad Jihlavou na rozdělení pozemku. Tento GPL následně Městys Luka nad Jihlavou předložil spolu s nabídkou darování nově odděleného pozemku par. č. 71/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh řešení Jelikož Kraj Vysočina je vlastníkem silnice II/404 - Svatoslav a zastávkové pruhy jsou součástí silnice (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání a nabýt darem pozemek par. č. 71/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 nově oddělený dle výše uvedeného geometrického plánu z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina citovaný pozemek a schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 1879/36/2012/RK ze dne 6. 11. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 71/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou nově oddělený dle GPL č. pl. 37-12/2012 z pozemků par. č. 67/3 a par. č. 71/2 z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 71/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou nově oddělený dle GPL č. pl. 37-12/2012 z pozemků par. č. 67/3 a par. č. 71/2z vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 878 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2012-11, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz