Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2012-04

ZK-07-2012-04.doc  ZK-07-2012-04pr01.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-07-2012-04
NázevNávrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Zpracoval D. Vrábelová, E. Charvátová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 054/03/2002/ZK zastupitelstvo kraje schválilo výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bylo uloženo radě kraje předkládat vždy na konci pololetí návrh na odměny nečlenům zastupitelstva kraje (vyjma zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina) - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny, členům Rady Fondu Vysočiny, ve výši minimálně 500 Kč a pro předsedy
a místopředsedy výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů minimálně 1000 Kč za účast na jednom zasedání.
Návrh řešení Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje výši odměn pro jednotlivé členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období od 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání č. 36/2012 dne 6. 11. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 (usnesení číslo 1943/36/2012/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2012 - 30. 11. 2012 dle materiálu ZK-07-2012-04, př. 1.
Odpovědnost OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 27. 11. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz