Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 39/2011 - 29.11.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
03Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
04Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
05Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
06Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
07Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
08Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
09Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
10Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
11Vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, změna usnesení
12Smlouvy o převodu investorství
13Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
14Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
15Připsání dotace na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
16Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
17Přenosné dětské dopravní hřiště - Darovací smlouva
18Dopravní plán Kraje Vysočina
19Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
20Návrh na změnu závazného ukazatele - limit prostředků na platy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
21Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
22Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
23Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
24Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
25Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2011 u kapitoly Zdravotnictví
26Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze Smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
27Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - realizace dodatečných úsporných opatření
28Ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec a změna zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
29Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic -monitorovací zpráva s žádostí o platbu
30Žádost o čerpání II. tranše úvěru EIB
31Změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
32Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
33Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2011
34Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
35Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
36Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
38Zrušení usnesení č. 1821/37/2011/RK
39Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
40Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2011
42Zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
43Návrh Dodatku č. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
44Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou
45Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
46Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 11. 2011
47Souhlas s uzavřením smlouvy
48Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
49Projektový záměr příspěvkových organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdr
50Opatření na základě důvodné stížnosti
51Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 00032.0126)
52Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
53Nájemní smlouva, využití stožáru T-Mobile, Svojkovice
54Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
56Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
57Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a o poskytnutí dotace s Radou seniorů České republiky, občanským sdružením
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci
58upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci
59Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - řešení záporných výsledků hospodaření
60Jmenování ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizce
61Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
62Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
63Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
64Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu MA-G 21
65Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012
66Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Petrkov, k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
67Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
68Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz