Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-67

RK-39-2011-67.doc  RK-39-2011-67pr01.xls  RK-39-2011-67pr02.pdf  RK-39-2011-67pr03.pdf  RK-39-2011-67pr04.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíRK-39-2011-67
NázevProdej nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodej nemovitostí školního areálu v části obce Telč-Štěpnice včetně pozemků v k. ú. a obci Telč.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem nemovitostí tj. objektu školy a internátu č.p. 272, v části obce Telč-Štěpnice, včetně objektu ubytovny, objektu praktické výuky a skladu postavených na pozemku par. č. st. 988, objektu šaten u sportovního areálu na pozemku par. č. st. 1243, a pozemků o celkové výměře cca 3,6 ha, dle materiálu RK-39-2011-67, př. 1. Nemovitosti přešly do vlastnictví kraje na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j. 14 687/2001-14 ze dne 30. 3. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v souvislosti s převzetím zřizovatelské působnosti Gymnázia Otokara Březiny Telč, graficky jsou nemovitosti znázorněny v materiálu RK-39-2011-67, př. 2. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Telč jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví 2972 pro katastrální území a obec Telč. Budova školy č.p. 272, objekt postaven cca v roce 1937 jako zemědělská hospodyňská škola. V roce 1998 provedena rekonstrukce rozvodů vody, ÚT a výměna kotlů na tuhá paliva za plynové kotle. Jiné stavební zásahy do prvků dlouhodobé životnosti stavby nebyly provedeny. Jedná se o III. podlažní objekt s podkrovím, celkově podsklepený ve kterém je umístněno technické zázemí (kotelna, prádelna, sklady), dále učebny, kabinety, 5 pokojů s cca 20 lůžky, bezbariérový přístup a výtah není zbudován. Zděný objekt ubytovny (domova mládeže) postaven v roce 1937. V roce 1980 provedena rekonstrukce objektu spočívající ve výměně střešní krytiny, oken, dveří, podlahových konstrukcí, výměně rozvodů vody a kanalizace. V roce 1998 rekonstrukce rozvodů ÚT a vybudován topný kanál, objekt je vytápěn z budovy školy. Jedná se o částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, s cca 30 lůžky a 10 pokoji, včetně sociálního zařízení. Dřevěný objekt přízemní nepodsklepený postavený v roce 2000 u stavby hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhou, obsahující šatny, sociální zařízení a klubovnu. Objekt je vytápěn z centrální kotelny budovy školy. Dále jsou v areálu umístněny dvě stavby dřevěných nevytápěných objektů sloužící jako sklady. Na pozemcích tvořící areál školy jsou vysázeny ovocné a okrasné stromy a keře, porosty jsou dlouhodobě neudržované a neošetřované. Celý areál je oplocen a je přístupný po zpevněné komunikaci z ul. Batelovská.
Nemovitosti byly zřizovací listinou předány k hospodaření příspěvkové organizaci s názvem Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč. Budova školy, včetně ostatních nemovitostí tvořící školní areál, je po dokončení a následnému přestěhování do nově zbudovaných prostor na Hradecké ul., pro činnost školy zbytným majetkem. Prostory pro ubytování jsou využívány pouze příležitostně.
Nemovitosti jsou s ohledem na stavebně technický stav, vnitřní dispoziční uspořádání nevyužitelné pro činnosti jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Dle zpracovaného znaleckého posudku na ocenění nemovitostí tvořící víceúčelové zařízení -školní areál, byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 7 220 200 Kč, a cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši 8 500 000 Kč.
Návrh řešení Nemovitosti tvořící školní areál včetně všech součástí a příslušenství dle materiálu
RK-39-2011-67, př. 1, jsou zbytným majetkem pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. O převod nemovitostí do svého vlastnictví projevilo zájem město Telč, dle materiálu RK-39-2011-67, př. 3. Město Telč ve své žádosti ze dne 23. 11. 2011, žádá Kraj Vysočinu na základě projednání na úrovni starosty města a náměstka hejtmana pro oblast dopravy a majetku o prodej nemovitostí za kupní cenu ve výši 5 489 407 Kč s tím, že navržená kupní cena bude splácena v období dvou let formou bezúročných splátek dle splátkového kalendáře takto: 1. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 30. 6. 2012, 2. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2012, 3. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 30. 6. 2013, 4. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 31. 12. 2013.
Záměrem města Telč je přestavět část uvedených nemovitostí na zařízení pro poskytování sociálních služeb tj. zřízení domova pro seniory, neboť stávající dům pro seniory v č.p. 46 ve Špitální ul. v Telči-Staré Město, není možné modernizovat.
Záměr prodeje nemovitého majetku dle materiálu RK-39-2011-67, př. 1 byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 8. 11. 2011.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat nemovitý majetek dle materiálu RK-39-2011-67, př. 1, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Telč za kupní cenu 5 489 407 Kč, která bude uhrazena formou bezúročných splátek ve výši a terminu takto: 1. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 30. 6. 2012, 2. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2012, 3. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 30. 6. 2013, 4. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 31. 12. 2013, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
Ve smyslu návrhu bude upraven formou dodatku zřizovací listiny rozsah majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci s názvem Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč. Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout úplatně převést nemovitý majetek dle materiálu RK-39-2011-67, př. 1, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Telč, za kupní cenu 5 489 407 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 30. 6. 2012, 2. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2012, 3. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 30. 6. 2013, 4. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 31. 12. 2013;
* schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, dle materiálu RK-39-2011-67, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz