Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-63

RK-39-2011-63.doc  RK-39-2011-63pr01.doc  RK-39-2011-63pr02.doc  RK-39-2011-63pr03.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-39-2011-63
NázevAktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
Zpracoval M. Molák
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJde o předložení Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina (dále jen PRK ), která zahrnuje aktualizaci SWOT analýzy Kraje Vysočina (dále jen SWOT ) a programové části Programu rozvoje Kraje Vysočina (dále jen programová část PRK ).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 10. 3. 2009 rozhodlo usnesením č. 0114/02/2009/ZK aktualizovat programovou část PRK a SWOT.
Důvodem pro aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina bylo zejména:
- stávající PRK byl zpracován již v roce 2004 a neodpovídá realitě
- nevyhovující struktura Programové části PRK
- zajištění užšího provázání SWOT analýzy s Programovou částí PRK
- významná změna některých statistických dat
V průběhu prací byl původní harmonogram aktualizace dne 14. 12. 2010 usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0556/04/2010/ZK prodloužen do konce prosince 2011. Podrobný harmonogram včetně proběhlých prací je obsahem materiálu RK-39-2010-63, př. 2.
Aktualizovaný dokument prošel rovněž hodnocením SEA (vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb.). Ze závěru zjišťovacího řízení vedené Ministerstvem životního prostředí ČR (dále jen MŽP ) vyplynula povinnost zpracovat zároveň s hodnocením SEA také vyhodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví a vyhodnocení vlivů koncepce na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Natura 2000. Součástí hodnocení SEA bylo i veřejné projednání návrhu koncepce a vypořádání připomínek. Vše bylo uzavřeno souhlasným konečným stanoviskem MŽP.
Návrh řešení Aktualizovaná SWOT analýza Kraje Vysočina a programová část Programu rozvoje Kraje Vysočina je obsahem materiálu RK-39-2011-63, př. 1. Výsledné stanovisko hodnocení vlivů koncepce na ŽP ze strany MŽP je obsahem materiálu RK-39-2011-63, př. 3.
Platnost dokumentu je stanovena do konce roku 2014. Zahájení další aktualizace se předpokládá v průběhu roku 2013.
Odbor regionálního rozvoje Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2011-63, př. 1.
Dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu
RK-39-2011-63, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz