Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-41

RK-39-2011-41.doc  RK-39-2011-41pr01.doc  RK-39-2011-41pr02.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-39-2011-41
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2011
Zpracoval E. Navrátilová,
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0053/02/2011/RK ze dne 11. ledna 2011 o uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina se společností EKO-KOM, a. s. Dílčí cíl projektu spolupráce, soutěž obcí My třídíme nejlépe 2011 , posuzoval aktivní účast obcí v systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů zapojených do systému EKO-KOM na základě čtvrtletních výkazů o tříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálních odpadů ve čtvrtletích IV. 2010 - III. 2011. Obce byly pro účely soutěže rozděleny do 4 velikostních kategorií. Dalším dílčím cílem tohoto projektu je motivační finanční příspěvek na rozvoj odpadového hospodářství (v celkové výši 600 tis. Kč) vítězným obcím v soutěži My třídíme nejlépe 2011 formou darovacích smluv. Přehled vítězů v jednotlivých soutěžích a velikostních kategoriích je uveden v příloze materiálu RK-39-2011-41, př. 1 a vzor darovací smlouvy je přílohou materiálu RK-39-2011-41, př. 2.
V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů je rozpočtovaná částka 600 tis. Kč na dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2011 .
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje, aby rozhodla o poskytnutí finančních prostředků na rozvoj odpadového hospodářství vítězným obcím v soutěži obcí My třídíme nejlépe dle výší v seznamu obcí uvedených v příloze RK-39-2011-41, př. 1, v podobě darovacích smluv dle vzoru v příloze RK-39-2011-41, př. 2. Důvodem je plnění projektu spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s. v roce 2011.
StanoviskaOdbor ekonomický: V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů je uvažováno s částkou 600 tis. Kč určenou na dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2011 .
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu: nemá k návrhu usnesení a návrhu smlouvy připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00223.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů dary obcím dle materiálu RK-39-2011-41, př. 1, a materiálu RK-39-2011-41, př. 2.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz