Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-03

RK-39-2011-03.doc  RK-39-2011-03pr01.xls
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-39-2011-03
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Jaroš, V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se, na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Kraj Vysočina převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má ÚZSVM.
Pozemky uvedené v příloze tohoto materiálu získá Kraj Vysočina od ÚZSVM bezúplatným převodem a bez podmínek. Celková výměra nabývaných pozemků je 831 m2.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2011-03, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.
Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silničních těles a pozemků pod těmito silničními tělesy.
V případě schválení převodu pozemků dle materiálu RK-39-2011-03, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu pracovišti k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2011-03, př. 1 z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2011-03, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz