Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-13

RK-39-2011-13.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-39-2011-13
NázevNávrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
Zpracoval D. Ptáčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011. Jedná se o akce v příloze D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina .
Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0513/07/2010/ZK dne 14. 12. 2010 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2011. Na kapitole Doprava částka vyčleněná na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1) je ve výši 125 522 000 Kč. Usnesením č. 1270/25/2011/RK ze dne 9. 8. 2011 byla schválena změna č. 1 seznamu akcí v příloze D1. Dopisem ze dne 10. 11. 2011 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace požádala o změnu č. 2 seznamu akcí spočívající v zařazení nové akce do přílohy D1. Jedná se o akci III/36057 Hroznatín - křiž. III/35116 - silnice je v havarijním stavu, vzhledem k výskytu velkého množství výtluků a plošných deformací ohrožuje bezpečnost silničního provozu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:
zařazení jmenovité akce u kapitoly Doprava do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina :
- III/36057 Hroznatín - křiž. III/35116

Navrhovaná změna nevyvolá v roce 2011 požadavek na zvýšení finančních prostředků na souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (příloha D1), akce bude finančně kryta z úspor vzniklých z výběrových řízeních.
StanoviskaEkonomický odbor k materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zařazení jmenovité akce u kapitoly Doprava do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina : - III/36057 Hroznatín - křiž. III/35116
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz