Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-28

RK-39-2011-28.doc  RK-39-2011-28pr01.pdf  RK-39-2011-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-39-2011-28
NázevUkončení provozu Sanatoria Buchtův kopec a změna zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Plotová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen nemocnice ) navrhuje ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec (dále jen sanatorium ) a tento záměr oznámila zřizovateli v dubnu 2011. Důvodem je restrukturalizace a optimalizace zdravotní péče, ekonomické hledisko (neustále navyšující se ztráta provozu), klesající zájem o pobyt klientů léčebny respiračních nemocí a potřeba celkové rekonstrukce areálu, včetně zateplení.
V sanatoriu jsou v současné době umístěny následující provozy na 126 lůžcích:
- léčebna dlouhodobě nemocných (50 lůžek, včetně dvou hospicových pokojů),
- léčebna respiračních nemocí (76 lůžek),
Sanatorium rovněž provozuje sociální lůžka a v jeho areálu se nacházejí 4 bytové jednotky pronajaté zaměstnancům nemocnice (platnost nájemních smluv je do 31. 12. 2011).
V rámci sanatoria je zaměstnáno 92 osob (90 přepočtených úvazků), 90 % zaměstnanců sanatoria by mělo dle návrhu nalézt uplatnění v nemocnici.
Ze statistiky hospitalizovaných pacientů vyplývá, že kapacita zařízení je pouze z 20% využita pacienty z regionu Vysočiny, 80% pacientů je z jiných krajů. Další pokles poptávky pobytu
na plicních lůžkách nemocnice očekává ve spojení s navýšením regulačních poplatků ze 60 Kč na 100 Kč. Výsledek hospodaření sanatoria dlouhodobě vykazuje ztrátu, kterou nemocnice vyčíslila za rok 2010 na (minus) -10 172 000,- Kč.
Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu RK-39-2011-28, př. 1.

Nemocnice dále dne 27. 9. 2011 požádala Krajský úřad Kraje Vysočina o změnu registrace nestátního zdravotnického zařízení. Krajský úřad rozhodl o změně registrace dne 5. 10. 2011 a rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 10. 2011. Registrace byla změněna mj. v části:

Druh a rozsah poskytované zdravotní péče , ve které se:
a) vypouští:
lůžková péče: Dětská neurologie (ke dni nabytí právní moci rozhodnutí KrÚ),
lůžková péče: Pneumologie a ftizeologie - léčebna respiračních nemocí
(k 31. 12. 2011),
b) doplňuje:
diagnostická péče: Laboratoř Klinická biochemie (ke dni nabytí právní moci rozhodnutí KrÚ)
Návrh řešení Nemocnice navrhuje:
- provoz sanatoria ukončit k 31. 12. 2011,
- léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) převést do areálu nemocnice a provoz LDN v rozsahu cca 46 lůžek,
- převést provoz sociálních služeb do areálu nemocnice (v počtu cca 20 lůžek),
- zrušit provoz léčebny respiračních nemocí,
- zajistit další nezbytnou péči o majetek, který má v nájemním vztahu, včetně zajištění závazku dodávky pitné vody a odvádění srážkových a odpadních vod pro městys Sněžné.

Odbor zdravotnictví s návrhem nemocnice souhlasí s tím, že se zrušením provozu sanatoria bude třeba upravit zřizovací listinu nemocnice, protože provoz sanatoria je uveden v rámci hlavní činnosti organizace. V rámci lůžkové péče proto bude vypuštěna činnost Pneumologie a ftizeologie - léčebna respiračních nemocí .

Změna údajů v registraci Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, jako nestátního zdravotnického zařízení, se odrazí v obsahu zřizovací listiny nemocnice. Odbor zdravotnictví proto navrhuje změnu registrace společně s vypuštěním činnosti Pneumologie a ftizeologie - léčebna respiračních nemocí zapracovat do zřizovací listiny formou dodatku č. XX dle materiálu RK-39-2011-28, př. 2. Účinnost změn nastane v případě vypuštění Pneumologie a ftizeologie - léčebny respiračních nemocí dne 1. 1. 2012, účinnost ostatních změn ve zřizovací listině (vypuštění Dětské neurologie a doplnění Laboratoře Klinická biochemie ) nastane dnem schválení dodatku zřizovací listiny zastupitelstvem Kraje Vysočina.

Otázky související s péčí o majetek, včetně zajištění závazku dodávky pitné vody a odvádění srážkových a odpadních vod budou řešeny v samostatném materiálu.
StanoviskaNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace souhlasí s předloženým návrhem.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec ke dni 31. 12. 2011;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2011-28, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 1. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz