Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-52

RK-39-2011-52.doc  RK-39-2011-52pr01.doc  RK-39-2011-52pr02.pdf  RK-39-2011-52pr03.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-39-2011-52
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
Zpracoval2 Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách pro: jednání rady kraje č. 39/2011 dne 29. 11. 2011 zpracovali: K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší finanční podporu a opatření k zajištění úspěšné realizace a dokončení grantového projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách (dále jen Projekt ), jehož nositelem je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava (dále jen škola ).
Škola je realizátorem Projektu zaměřeného na implementaci výuky činností žáků nemocničním informačním systému včetně simulace situací pacientů. Projekt je realizován společně s dalšími třemi školami.
Financování je zajištěno z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále program ). Rozpočtované náklady Projektu činí 8 843 605,40 Kč, plánované období realizace je květen 2009 až leden 2012. Dle pravidel OP VK zadržuje poskytovatel dotace v závěru realizace projektu 10% způsobilých nákladů (884 361 Kč) až do závěrečného vyúčtování projektu. Škola nyní v závěru roku a v závěru projektu (konec projektu 31. 1. 2012) nedisponuje dostatečnými prostředky k pokrytí nákladů na aktivity, aby je pak mohla vykázat, a proto ředitelka školy požádala o poskytnutí půjčky ve výší 820 000 Kč do konce roku 2012 (materiál RK-39-2011-52, př. 2).
Návrh řešení OŠMS posoudil předložené podklady a navrhuje částečně vyhovět žádosti školy a poskytnout na zajištění průběžného financování výdajů půjčku ve výši 645 000 Kč s termínem vrácení do 31. 12. 2012. Smlouva je v materiálu RK-39-2011-52, př. 1.
Jedná se o nepředpokládaný výdaj a finanční prostředky nejsou alokovány v kapitole Školství, mládeže a sportu. OŠMS navrhuje uhradit půjčku z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu původně určených na financování motivačních stipendií. Je tedy navrženo rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 645 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku za účelem poskytnutí půjčky škole pro zajištění průběžného financování aktivit Projektu.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický: Bude předloženo na jednání rady kraje

Odbor regionálního rozvoje (oddělení grantových programů): Bude předloženo na jednání rady kraje

Odbor informatiky: Bude předloženo na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k zajištění průběžného financování aktivit projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava dle materiálu RK-39-2011-52, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout půjčku Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČO 00638056, ve výši 645 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách dle materiálu RK-39-2011-52, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 645 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 645 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz