Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-31

RK-39-2011-31.doc  RK-39-2011-31pr01.xls  RK-39-2011-31pr02.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-39-2011-31
NázevZměna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
Zpracoval J. Kopecká, R. Paulíková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuV měsíci listopadu proběhla za účasti radního odpovědného za oblast financí a grantových programů konzultace s jednotlivými správci finančních prostředků s cílem ověření odhadu čerpání rozpočtu k 31. 12. 2011.
Rozpočtované finanční prostředky, u kterých je už nyní zřejmé, že nebudou na daných kapitolách ve skutečnosti vyčerpány, je vhodné ponížit (provést snížení rozpočtu daných kapitol) a volné prostředky převést do Fondu strategických rezerv.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 je zapracován úvěr od EIB v celkové výši 375 000 tis. Kč na financování akcí z Regionální infrastruktury B . Na základě vývoje hospodaření kraje v roce 2011 ekonomický odbor navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude poníženo přijetí úvěru v roce 2011 o částku 250 000 tis. Kč a současně budou ve stejné výši poníženy výdaje dle materiálu RK-39-2011-31, př. 2, tak aby došlo k souladu se skutečností.
Návrh řešení Celková částka, o kterou je možné snížit jednotlivé kapitoly rozpočtu, vyplývá z rozpočtového opatření dle materiálu RK-39-2011-31, př. 1. Do Fondu strategických rezerv navrhujeme převést částku 201 380 tis. Kč. Finanční prostředky převedené do Fondu strategických rezerv mohou být v příštím období použity zejména na krytí závazků z roku 2011 a potřeb kraje spojených s realizací projektů financovaných z prostředků EU.
Na základě výše uvedeného ekonomický odbor navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit snížení rozpočtu kapitol dle materiálu RK-39-2011-31, př. 1.
Současně odbor navrhuje radě kraje doporučit schválit rozpočtové opatření z důvodu nečerpání úvěru EIB ve výši 250 000 tis. Kč dle materiálu RK-39-2011-31, př. 2. Toto rozpočtové opatření se provádí, aby došlo k souladu se skutečností, a nemá dopad na výsledek hospodaření kraje za rok 2011.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření dle materiálu RK-39-2011-31, př. 1;
* schválit převod do Fondu strategických rezerv ve výši 201 380 tis. Kč;
* schválit rozpočtové opatření dle materiálu RK-39-2011-31, př. 2.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín-- prosinec 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz