Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-42

RK-39-2011-42.doc  RK-39-2011-42pr01.doc  RK-39-2011-42pr02.doc  RK-39-2011-42pr03.doc  RK-39-2011-42pr04.doc  RK-39-2011-42pr05.doc  RK-39-2011-42pr06.doc  RK-39-2011-42pr07.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-39-2011-42
NázevZrušení zadávacích řízení veřejných zakázek k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
Zpracoval M. Brom
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuOznámeními o zahájení zadávacích řízení k veřejným zakázkám, které byly odeslány
dne 14. 9. 2011 na IS VZ US, byly zahájeny otevřené zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby:
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov -
- Budkov ;
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 10 uchazečů.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov -
- Nová Ves u Chotěboře ;
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 11 uchazečů.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov pro seniory -
- Mitrov ;
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 8 uchazečů.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč - Obořiště ;
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 12 uchazečů.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod ;
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 5 uchazečů.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče -
- Křižanov ;
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 8 uchazečů.
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče
pro mentálně postižené - Těchobuz ;
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky od 9 uchazečů.
(dále jen projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina ).

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek dne 31. 10. 2011 do 10:00 hod.
k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina , celkem 63 řádných nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky. Při otevírání obálek s nabídkami k nadlimitním veřejným zakázkám na služby k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina dne 01. 11. 2011 byly všechny přijaté nabídky v rámci činnosti komisí
pro otevírání obálek otevřeny, zkontrolovány v souladu s § 71 odst. 8 zákona
a všem uchazečům byly sděleny údaje stanovené zákonem.
Ve lhůtě pro podání námitek dle § 110 odst. 3 zákona byly dne 05. 11. 2011 zadavateli doručeny námitky stěžovatele LESS & FOREST s.r.o. se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, IČO 27106632 proti zadávacím podmínkám nadlimitních veřejných zakázek k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina , zadaným v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Návrh řešení Dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je zadavatel oprávněn zrušit bez zbytečného odkladu zadávací řízení v případech, kdy se v průběhu řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele hodné,
pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval viz návrhy Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení , které tvoří materiály RK-39-2011-42, př. 1,
RK-39-2011-42, př. 2, RK-39-2011-42, př. 3, RK-39-2011-42, př. 4, RK-39-2011-42, př. 5,
RK-39-2011-42, př. 6 a RK-39-2011-42, př. 7.
Důvody pro zrušení zadávacích řízení jsou následující skutečnosti:
* kvalifikační předpoklad uvedený v zadávacích podmínkách - údaj o celkovém obratu dodavatele podle § 55 odst. 1 písm. c) zákona (pro ověření a kontrolu podmínky: předmět podnikání (obrat) uchazeče za jednotlivá, poslední tři účetní období je tvořen min. z 60% na úseku zahradní a krajinné tvorby) byl stanoven tak, že by mohlo dojít k bezdůvodnému omezení možného počtu zájemců o veřejnou zakázku;
* kvalifikační předpoklad uvedený v zadávacích podmínkách - splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 2 zákona prokáže uchazeč, který předloží certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 - byl stanoven tak, že by mohlo dojít k bezdůvodnému omezení možného počtu zájemců o veřejnou zakázku.
Odbor životního prostředí přezkoumal obsah podaných námitek ve smyslu
§ 111 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že s ohledem na výše popsané skutečnosti nelze po zadavateli požadovat, aby pokračoval v zadávacím řízení.
Odbor životního prostředí navrhuje radě kraje rozhodnout o zrušení zadávacích řízení
na veřejné zakázky k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina a uložit odboru životního prostředí učinit veškeré kroky, které zadavateli v souvislosti se zrušením zadávacích řízení ukládá zákon.

Dle čl. 6 odst. 13 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 21. 12. 2010 č. 16/10 je ke zrušení zadávacího řízení na podlimitní a nadlimitní veřejnou zakázku příslušná rada kraje, hejtman, případně náměstek hejtmana.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na veřejné zakázky:
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov -
- Budkov dle materiálu RK-39-2011-42, př. 1;
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov -
- Nová Ves u Chotěboře dle materiálu RK-39-2011-42, př. 2;
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov pro seniory -
- Mitrov dle materiálu RK-39-2011-42, př. 3;
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč - Obořiště dle materiálu RK-39-2011-42, př. 4;
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod dle materiálu RK-39-2011-42, př. 5;
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče -
- Křižanov dle materiálu RK-39-2011-42, př. 6;
* Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče
pro mentálně postižené - Těchobuz dle materiálu RK-39-2011-42, př. 7;
ukládá
odboru životního prostředí učinit veškeré kroky, které zadavateli v souvislosti se zrušením zadávacích řízení ukládá zákon.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz