Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-24

RK-39-2011-24.doc  RK-39-2011-24pr01.doc  RK-39-2011-24pr02.pdf
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-39-2011-24
NázevFinanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0849/18/2011/RK schválila rada kraje finanční a investiční plán na rok 2011 pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále ZZS KV) s výsledkem hospodaření ve výši -29 656 tis. Kč. Usnesením č. 1574/32/2011/RK schválila rada kraje aktualizaci finančního a investičního plánu ZZS KV s výsledkem hospodaření ve výši -12 271 tis. Kč.
Za účasti gesčního radního a zástupců odboru zdravotnictví proběhlo dne 9. 11. 2011 projednávání hospodaření ZZS KV k 30. 9. 2011, na kterém ředitelka ZZS KV informovala
o předpokládaném výsledku hospodaření k 31. 12. 2011, který představuje ztrátu ve výši 10 000 tis. Kč. Současně upozornila na hrozící problém s cash flow.
Návrh řešení Na základě žádosti ředitelky ZZS KV dle materiálu RK-39-2011-24, př. 1 navrhuje odbor zdravotnictví poskytnout ZZS KV příspěvek na provoz ve výši 10 000 tis. Kč z důvodu zamezení problému s cash flow.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00218.

Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Nespecifikovaná rezerva je 18 595 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva ve výši 10 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši
10 000 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření v letošním roce.
Odpovědnost OZ, OE, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz