Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-11

RK-39-2011-11.doc  RK-39-2011-11pr01.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-39-2011-11
NázevVyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, změna usnesení
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu usnesení týkajícího se vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Kraj Vysočina byl investorem stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice . Před zahájením předmětné stavby uzavřel Kraj Vysočina se statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod pozemků a část stávající silnice II/352 nahrazené přeložkou se všemi součástmi a příslušenstvím. Majetkoprávní převod měl proběhnout po nabytí právní moci správního rozhodnutí na vyřazení daného úseku silnice II/352 ze silniční sítě. Za účelem provedení darování nemovitostí zastupitelstvo kraje dne 20. 9. 2011 usnesením 0409/05/2011/ZK schválit dodatek číslo 665 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2011-60, př.3. Zastupitelstvo města Jihlavy usnesením č. 436/11-ZM schválilo uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků a komunikace sice dle předloženého návrhu darovací smlouvy, avšak po splnění podmínek daných Odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy. Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy jsou v rozporu s původně uzavřenou smlouvou o budoucí darovací smlouvě (statutární město Jihlava se zavázalo přijmout darem ve smlouvě uvedené nemovitosti bez podmínek), probíhají v současné době jednání o změně přijatého usnesení Zastupitelstva města Jihlavy. Aby bylo možné do doby ukončení jednání zapsat do katastru nemovitostí vyhotovené geometrické plány, zároveň požádat katastrální úřad o provedení změny druhů pozemků v KN a současně nevyjmout z hospodaření Krajské správy a údržby silnic všechny pozemky a stavbu silnice, je třeba schválený dodatek č. 665 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace změnit.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0409/05/2011/ZK ze dne 20.9.2011 tak, že se z materiálu ZK-05-2011-60, př.3 vyjímají pozemky dle KN par. č. 312/32 a par. č. 312/35 v k.ú. Heroltice u Jihlavy a dále doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2011-11, př.1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
* rozhodnout změnit usnesení 0409/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011 tak, že v materiálu
ZK-05-2011-60, př. 3 se vyjímají pozemky dle KN par. č. 312/32 a par. č. 312/35 v k. ú. Heroltice u Jihlavy;
* schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2011-11, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 13. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz