Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-15

RK-39-2011-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-39-2011-15
NázevPřipsání dotace na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán radě kraje z důvodu připsání dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV) na projekty silniční infrastruktury a z toho vyplývajících rozpočtových opatření.

Dne 8. 11. 2011 byla na zvláštní účet projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba připsána dotace z ROP JV ve výši 21 350 964,10 Kč. Dle smlouvy č. 136P/2011 a jejího dodatku č. 136P/2011/1 uzavřenými se Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) dle usnesení č. 0185/03/2011/ZK a č. 0283/04/2011/ZK byla SFDI vrácena částka ve výši 9 666 561,48 Kč poskytnutá na předfinancování Projektu. Část dotace ve výši 11 450 745,62 Kč je možné převést do Fondu strategických rezerv.

Dne 21. 11. 2011 byla na zvláštní účet projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje připsána dotace z ROP JV ve výši 56 349 944,59 Kč. Dle smlouvy č. 136P/2011 a jejího dodatku č. 136P/2011/1 uzavřenými se SFDI byla SFDI vrácena částka ve výši 48 101 002,31 Kč poskytnutá na předfinancování Projektu. Část dotace byla poskytnuta za účelem úhrady modifikované platby ve výši 8 269 342,28 Kč. Systém modifikovaných plateb umožňuje, aby v žádosti o platbu z ROP JV byly předloženy také neuhrazené faktury zhotovitele. Povinností příjemce je do 10 pracovních dnů od obdržení dotace na účet projektu předat kopie výpisu z účtu a přehled zaúčtování účetních operací, kterými doloží uhrazení faktur dodavateli, na příslušný Odbor implementace projektů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen OIP).
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina
schválit
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtů zvláštních účtů projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 21 350 964,10 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 56 349 944,59 Kč
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtů zvláštních účtů o splátky půjček SFDI projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba ve výši 9 666 561,48 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje ve výši 48 101 002,31 Kč
* převod části zůstatku ve výši 11 450 745,62 Kč ze zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba o 11 450 745,62 Kč
vzít na vědomí
* úhradu modifikované platby ve výši 8 269 342,28 Kč na projekt II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje z přijaté dotace dle pokynů systému modifikovaných plateb.
StanoviskaOdbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z ROP JV, které byly připsány na zvláštní účty projektů II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba ve výši 21 350 964,10 Kč dne 8. 11. 2011 a II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje ve výši 56 349 944,59 Kč dne 21. 11. 2011.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtů zvláštních účtů projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 21 350 964,10 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 56 349 944,59 Kč;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtů zvláštních účtů o splátky půjček SFDI projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba ve výši 9 666 561,48 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje ve výši 48 101 002,31 Kč;
* převod části zůstatku ve výši 11 450 745,62 Kč ze zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba o 11 450 745,62 Kč;
bere na vědomí
úhradu modifikované platby ve výši 8 269 342,28 Kč na projekt II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje z přijaté dotace dle pokynů systému modifikovaných plateb.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz