Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-16

RK-39-2011-16.doc  RK-39-2011-16pr01.doc  RK-39-2011-16pr02.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-39-2011-16
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele stavebních prací veřejné zakázky III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa realizované v souladu se smlouvu o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa uzavřenou dne 10. 10. 2011 mezi Krajem Vysočina a městysem Havlíčkova Borová. Zakázka byla organizována jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění na IS VZ US. Nabídku v soutěži podalo celkem 11 uchazečů. Z hodnocení nebyla vyřazena žádná nabídka. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-39-2011-16, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na stavební práce bude realizováno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 příloha D2 a z rozpočtu druhého zadavatele.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka uchazeče SKANSKA a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ: 26271303 (Divize Silniční stavitelství, Středisko Jihlava, Hruškové Dvory, 586 01 Jihlava), s nabídkovou cenou ve výši 16 876 335,22 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-39-2011-16, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky dle materiálu RK-39-2011-16, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa , dle materiálu RK-39-2011-16, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa uchazeči SKANSKA a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ: 26271303 (Divize Silniční stavitelství, Středisko Jihlava, Hruškové Dvory, 586 01 Jihlava), v souladu s materiálem RK-39-2011-16, př. 2;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz