Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-45

RK-39-2011-45.doc  RK-39-2011-45pr01.doc  RK-39-2011-45pr02.xls  RK-39-2011-45pr03.doc  RK-39-2011-45pr04.xls
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-39-2011-45
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší dvě žádosti o poskytnutí finančních prostředků a o souhlas s použitím prostředků na provoz na dokrytí deficitu prostředků na platy pedagogických pracovníků. Důvodem nedostatku finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků je poskytnutí dovolené zaměstnankyním po skončení mateřské dovolené (§ 217 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).
1. Ředitel Gymnázia Pacov žádá o poskytnutí finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků (viz příloha 1 materiálu RK-39-2011-45) z důvodu čerpání dovolené zaměstnankyněmi po skončení mateřské dovolené (§ 217 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Chybějící částku na platy ve výši 78 000 Kč a na zákonné odvody ve výši 27 300 Kč Gymnázium Pacov částečně pokryje zapojením ostatních možných zdrojů (fond odměn 14 000 Kč, zapojení rezervního fondu na krytí provozních výdajů v částce 50 000 Kč a volné prostředky z příspěvku na provoz 14 300 Kč) - viz příloha 2 materiálu
RK-39-2011-45. O zbývající částku 27 000 Kč žádá ředitel zvýšení příspěvku na provoz za účelem pokrytí platů pedagogických pracovníků.
2. Ředitel Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 (dále jen OA Pelhřimov) žádá o poskytnutí finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků (viz příloha 3 materiálu RK-39-2011-45) z důvodu poskytnuté dovolené zaměstnankyním po skončení mateřské dovolené (§ 217 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). Chybějící částku na platy ve výši 130 000 Kč a na zákonné odvody ve výši 45 500 Kč chce ředitel OA Pelhřimov částečně pokrýt zapojením ostatních možných zdrojů (fond odměn 13 500 Kč a odvodem z investičního fondu ve výši 87 000 Kč) - viz příloha 4 materiálu RK-39-2011-45. O zbývající částku 75 000 Kč žádá ředitel OA Pelhřimov zvýšení příspěvku na provoz za účelem pokrytí platů pedagogických pracovníků.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o částku 87 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku, § 3122 Střední odborné školy o částku 87 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (položka Podpora učebních oborů UZ 00320) o částku 102 000 Kč) a v navýšení § 3121 Gymnázia o částku 27 000 Kč a § 3122 Střední odborné školy o částku 75 000 Kč;
* schválit změnu příslušných závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu ;
* souhlasit s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pedagogických pracovníků dotčených škol.
Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Žádosti byly zaevidovány v systému eDotace pod ID O00077.0012 - O00077.0013
Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 ve výši 87 000 Kč dle materiálu RK-39-2011-45;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 87 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 87 000 Kč;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 27 000 Kč a § 3122 Střední odborné školy o částku 75 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 102 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 27 000 Kč Gymnáziu Pacov, IČO 62540076 z důvodu pokrytí mzdových prostředků;
* zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 87 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 162 000 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 z důvodu pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů;
souhlasí
* u Gymnázia Pacov, IČO 62540076 s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pedagogických pracovníků do výše 64 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 27 300 Kč;
* u Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pedagogických pracovníků do výše 116 500 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 45 500 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín do konce roku 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz