Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-26

RK-39-2011-26.doc  RK-39-2011-26pr01.pdf
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-39-2011-26
NázevNávrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze Smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
Zpracoval6 Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze Smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví pro: jednání rady kraje č. 39/2011 dne 29. 11. 2011 zpracovali: J. Dvořáková
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNa základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem nemocnice užívají nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkové činnosti vymezených zřizovací listinou.
V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které je jednotlivým nemocnicím kompenzováno formou provozního transferu nebo investiční dotace.
Rada kraje dne 25. 10. 2011 usnesením č. 1701/35/2011/RK schválila Dodatek č. 1
ke Smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřenou mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací. Tímto dodatkem byl upraven předmět nájmu v souvislosti s dokončením stavby Rekonstrukce pavilonu interny . Výše nájemného činí 900 000 Kč bez daně z přidané hodnoty za každé kalendářní čtvrtletí (případně odpovídá poměrné části) s účinností od 1. 11. 2011.
V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba změnu nájemného u Nemocnice Nové Město
na Moravě, příspěvkové organizace zohlednit v rozpočtu kraje na rok 2011, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušné změny radou kraje.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje:
* schválit zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o nájemné placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací ve výši 680 800 Kč;
* schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 567 333 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
* schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH) o částku 113 467 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku
567 333 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky souhlasí s navrženým postupem. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00219 (materiál RK-39-2011-26, př. 1).

Ekonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Změna je vyvolána pronájmem rekonstruovaného pavilonu interny k 1. 11. 2011. Protože kraj je plátcem DPH a rozhodl se, že v daném případě bude u nájemného uplatňováno DPH, bude do státního rozpočtu odvedena tato daň ve výši 113 467 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (účelový znak 000 51) o nájemné placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací ve výši 680 800 Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 000 51) o částku 567 333 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH) o částku 113 467 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku 567 333 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci s určením na zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření za rok 2011.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město
Termín do 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz